Moties ingediend bij Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Plenaire vergadering 24 april 2014

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking

Besluit: Verworpen.

33841-121
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers

Besluit: Verworpen.

33841-122
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015

Besluit: Verworpen.

33841-123
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over medezeggenschapsraden minimaal voor 60% uit cliƫnten laten bestaan

Besluit: Verworpen.

33841-124
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn

Besluit: Verworpen.

33841-125
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over opnemen van de bezoldiging van bestuurders in het jaarverslag

Besluit: Verworpen.

33841-126
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget

Besluit: Ingetrokken.

33841-127
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden

Besluit: Verworpen.

33841-128
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Voortman over voortzetten van de crisisheffing

Besluit: Verworpen.

33841-129
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen

Besluit: Verworpen.

33841-130
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid

Besluit: Verworpen.

33841-131
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijstellen van een eigen bijdrage

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33841-132
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over een handreiking voor het omgaan met privacygevoelige informatie door gemeenten

Besluit: Ingetrokken.

33841-133
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Bergkamp over informatievoorziening ten behoeve van de systeemverantwoordelijkheid van de Kamer

Besluit: Aangenomen.

33841-135
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Motie van het lid Baay-Timmerman over voorkomen dat noodzakelijke voorzieningen voor ouderen in de wijk verdwijnen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33841-137
Indiener M.H.H. Baay-Timmerman
Kamerlid, 50PLUS

Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning

Besluit: Aangenomen.

33841-138
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Staaij over voorkomen van een onwenselijke stapeling van eigen bijdragen

Besluit: Aangenomen.

33841-139
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Dik-Faber over geschillenbeslechting door mediation of ombudsfunctie op regionale schaal

Besluit: Aangenomen.

33841-143
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Agema over de overheadkosten van zorginstellingen opnemen in het jaarverslag

Besluit: Verworpen.

33841-144
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33841, nr. 134) over borgen van de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden

Besluit: Aangenomen.

33841-161
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen

Besluit: Verworpen.

33841-162
Indiener M.H.H. Baay-Timmerman
Kamerlid, 50PLUS

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning

Besluit: Aangenomen.

33841-163
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere