Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Plenaire vergadering 24 april 2014

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Besluit: Aangenomen.

33841
Indiener M.J. van Rijn
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichte basistarief voor huishoudelijke verzorging

Besluit: Verworpen.

33841-14
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015.

Besluit: Verworpen.

33841-19
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget

Besluit: Aangenomen.

33841-23
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond

Besluit: Aangenomen.

33841-24
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat het college bij het opstellen van het plan bijzondere aandacht geeft aan de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond van de client

Besluit: Aangenomen.

33841-37
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat beoogt gemeenten een stimulans te geven om actief met partijen in de samenleving in gesprek te gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar

Besluit: Aangenomen.

33841-41
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen

Besluit: Verworpen.

33841-42
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening

Besluit: Verworpen.

33841-43
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg

Besluit: Verworpen.

33841-46
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure

Besluit: Verworpen.

33841-47
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd

Besluit: Verworpen.

33841-55
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 20 over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperkten

Besluit: Verworpen.

33841-59
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan.

Besluit: Aangenomen.

33841-60
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Amendement van de leden Otwin van Dijk en van 't Wout ter vervanging van nr. 28 over een meet- en weetplicht voor gemeenten.

Besluit: Aangenomen.

33841-61
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals.

Besluit: Aangenomen.

33841-63
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 39 dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend.

Besluit: Verworpen.

33841-67
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning.

Besluit: Aangenomen.

33841-68
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 5 anderen

Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt.

Besluit: Verworpen.

33841-69
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 38 dat beoogt dat de client zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen.

Besluit: Aangenomen.

33841-70
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb.

Besluit: Aangenomen.

33841-73
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen.

Besluit: Aangenomen.

33841-75
Indiener B. van 't Wout
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen

Besluit: Verworpen.

33841-76
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat gemeenten in hun verordening dienen op te nemen waar een aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning ingediend kan worden

Besluit: Ingetrokken.

33841-77
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken

Besluit: Verworpen.

33841-79
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt.

Besluit: Verworpen.

33841-80
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 50, dat regelt dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben.

Besluit: Aangenomen.

33841-82
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders

Besluit: Aangenomen.

33841-83
Indiener B. van 't Wout
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nrs. 56 en 27, waarin wordt verhelderd dat er een onderscheid bestaat tussen mantelzorgers en vrijwilligers.

Besluit: Aangenomen.

33841-84
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars.

Besluit: Aangenomen.

33841-86
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36.

Besluit: Aangenomen.

33841-87
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen.

Besluit: Aangenomen.

33841-88
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo.

Besluit: Aangenomen.

33841-89
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel

Besluit: Verworpen.

33841-90
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Agema dat onder andere regelt dat het college ervoor zorgdraagt dat met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn, ieder jaar contact wordt gezocht om te bekijken of het treffen van een algemene voorziening noodzakelijk is

Besluit: Verworpen.

33841-91
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen"

Besluit: Verworpen.

33841-92
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen

Besluit: Aangenomen.

33841-93
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt

Besluit: Verworpen.

33841-94
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Agema dat regelt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is

Besluit: Verworpen.

33841-95
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Baay-Timmerman dat een deel van het budget dat gemeenten ter beschikking wordt gesteld in het kader van de decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning, oormerkt ten bate van thuiswonende dementerende personen

Besluit: Verworpen.

33841-96
Indiener M.H.H. Baay-Timmerman
Kamerlid, 50PLUS

Amendement van het lid Agema dat regelt dat werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening door het college niet worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden of onbeloonde additionele werkzaamheden als bedoeld in de Participatiewet

Besluit: Verworpen.

33841-97
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Agema dat regelt dat het college de overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt

Besluit: Verworpen.

33841-98
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 72 over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet.

Besluit: Aangenomen.

33841-99
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is

Besluit: Aangenomen.

33841-100
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb

Besluit: Aangenomen.

33841-103
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 5 anderen

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid

Besluit: Aangenomen.

33841-104
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de relatie cliënt-hulpverlener.

Besluit: Verworpen.

33841-106
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges

Besluit: Verworpen.

33841-107
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb.

Besluit: Aangenomen.

33841-109
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura.

Besluit: Verworpen.

33841-111
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden.

Besluit: Aangenomen.

33841-113
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging.

Besluit: Verworpen.

33841-114
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Baay-Timmerman ter vervanging van nr. 45 over het één jaar later inwerkingtreden van de wet.

Besluit: Verworpen.

33841-115
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd.

Besluit: Verworpen.

33841-116
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet

Besluit: Aangenomen.

33841-117
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning.

Besluit: Aangenomen.

33841-118
Indiener B. van 't Wout
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan

Besluit: Verworpen.

33841-119
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders

Besluit: Verworpen.

33841-142
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit: Verworpen.

33841-145
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld

Besluit: Aangenomen.

33841-146
Indiener M.H.H. Baay-Timmerman
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting

Besluit: Verworpen.

33841-147
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK.

Besluit: Verworpen.

33841-148
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie

Besluit: Aangenomen.

33841-149
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt.

Besluit: Verworpen.

33841-150
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 120 waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake

Besluit: Aangenomen.

33841-151
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Amendement van de leden Voortman en Siderius ter vervanging van nr. 5 over het verplicht overnemen van personeel

Besluit: Verworpen.

33841-153
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4.

Besluit: Aangenomen.

33841-154
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening

Besluit: Verworpen.

33841-157
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge

Besluit: Aangenomen.

33841-158
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert

Besluit: Verworpen.

33841-159
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel

Besluit: Aangenomen.

33841-160
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere