Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

88e vergadering, donderdag 1 juni 2023

88e vergadering, donderdag 1 juni 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Pakket maatregelen voor hervorming arbeidsmarkt; Afscheid van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket maatregelen voor hervorming arbeidsmarkt; EU-Gezondheidsraad / behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving...

Plenaire verslagen

87e vergadering, woensdag 31 mei 2023

87e vergadering, woensdag 31 mei 2023; Opening; Mededelingen; Verantwoordingsdebat over het jaar 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2022; Het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie...

Plenaire verslagen

86e vergadering, dinsdag 30 mei 2023

86e vergadering, dinsdag 30 mei 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang aanwijzing aan NZa met betrekking tot Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord; Invoering investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel...

Plenaire verslagen

85e vergadering, donderdag 25 mei 2023

85e vergadering, donderdag 25 mei 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Strategische keuzes bereikbaarheid; Verduurzaming luchtvaart; Verduurzaming industrie; Toekomst van TenneT Duitsland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Sluiting;

Plenaire verslagen

84e vergadering, woensdag 24 mei 2023

84e vergadering, woensdag 24 mei 2023; Opening; Wetenschapsbeleid; Invoering investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over...

Plenaire verslagen

83e vergadering, dinsdag 23 mei 2023

83e vergadering, dinsdag 23 mei 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opvolging van het rapport Ongekend onrecht; Sluiting;

Plenaire verslagen

82e vergadering, woensdag 17 mei 2023

82e vergadering, woensdag 17 mei 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2022; Circulaire economie; Verzamelcommissiedebat BES; Wet Adviescollege ICT-toetsing; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet Adviescollege ICT-toetsing; Bescherming van onlinegegevens; Verplicht stellen...

Plenaire verslagen

81e vergadering, dinsdag 16 mei 2023

81e vergadering, dinsdag 16 mei 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord; Dierproeven; Veiligheid en integriteit Defensie; Ggz/Suïcidepreventie; Oorlogsgetroffenen; Uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de...

Plenaire verslagen

80e vergadering, donderdag 11 mei 2023

80e vergadering, donderdag 11 mei 2023; Opening; Mededelingen; Ouderenzorginstellingen in financiële problemen vanwege hoge energiekosten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet vaste huurcontracten; Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, woensdag 10 mei 2023

79e vergadering, woensdag 10 mei 2023; Opening; Mededelingen; Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur; Beëdiging de heer Van den Brink (CDA), mevrouw Vedder-Monaster (CDA) en mevrouw Akerboom (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tijdelijke wet Transitiefonds...

Plenaire verslagen

78e vergadering, dinsdag 9 mei 2023

78e vergadering, dinsdag 9 mei 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van de leden Geurts (CDA) en Agnes Mulder (CDA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel Defensie; Racisme en discriminatie in de politieorganisatie; Sluiting;

Plenaire verslagen

77e vergadering, donderdag 20 april 2023

77e vergadering, donderdag 20 april 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Strafrechtelijke onderwerpen; Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit; Reactie op nadere adviezen Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden; Uitvoering motie-Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden; Sportbeleid; Afscheid van...

Plenaire verslagen

76e vergadering, woensdag 19 april 2023

76e vergadering, woensdag 19 april 2023; Opening; Mededelingen; Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (eerste deel); Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen); Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming...

Plenaire verslagen

75e vergadering, dinsdag 18 april 2023

75e vergadering, dinsdag 18 april 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mensenhandel en prostitutie; Brandweer en crisisbeheersing; Verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken en...

Plenaire verslagen

74e vergadering, donderdag 13 april 2023

74e vergadering, donderdag 13 april 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol; Update "Verzorgingsplaats van de Toekomst"; Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater; Geheimhouding stukken Bijlmerramp; Verkeersveiligheid en wegen; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van...