In een brandbrief spreekt de centrale ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van "een onhoudbare situatie". De werkdruk en het ziekteverzuim zijn hoog, de Arbeidstijdenwet wordt niet nageleefd en de agressie neemt toe. Er is bovendien te weinig controle op het binnensmokkelen van verboden goederen, zoals drugs, telefoons en wapens.

Bezuinigingen

Het gevangeniswezen heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een stapeling van bezuinigingen. Wat zijn de gevolgen als er niets gebeurt om de ontstane problemen om te lossen?

  • Van Nispen (SP): geweldsincidenten en zelfmoorden zullen toenemen
  • Krol (50PLUS): gevangenissen worden een vrijstaat
  • Özütok (GroenLinks): er is geen tijd meer voor resocialisatie en begeleiding bij terugkeer in de maatschappij

Als de veiligheid daadwerkelijk in het geding is, betoogt Van Toorenburg (CDA), dan moet de staatssecretaris ingrijpen. Ook Groothuizen (D66) wil dat "acute veiligheidsproblemen" aangepakt worden. Verspil geen tijd door niets te doen, zegt Kuiken (PvdA).

Onzekerheid door de reorganisatie en de aantrekkende economie hebben ervoor gezorgd dat er te veel personeel is vertrokken, zegt Dijkhoff. Er worden nieuwe mensen opgeleid en aangesteld. Bovendien wordt er personeel van buiten ingehuurd.

Contrabande

Verbeter de veiligheid door harder op te treden tegen het de gevangenis in smokkelen van verboden goederen, suggereert Van Oosten (VVD). Hij bepleit strafrechtelijke vervolging van smokkelaars en corrupt personeel. Ook de gevangenen die de goederen ontvangen, moeten strengere straffen krijgen.

De staatssecretaris is bezig met een wetsvoorstel om het binnenbrengen van in de inrichting verboden voorwerpen strafbaar te stellen.

Klachtrecht

Niet de bewaarders maar de gevangenen zijn tegenwoordig de baas, stelt Markuszower (PVV). Slecht gedrag wordt volgens hem niet meer bestraft uit angst dat gevangenen een klacht indienen: stop met die "übersofte" aanpak en schaf het klachtrecht voor gevangenen af.

De Kamer stemt op 20 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.