Wet kinderopvang BES

17 april 2024, wetsvoorstel - Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil de kinderopvang op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba beter organiseren. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

Met haar wetsvoorstel wil de minister de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) verhogen en de opvang toegankelijker maken. Goede en betaalbare kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en maakt het voor ouders makkelijker om te gaan werken. Het wetsvoorstel maakt het Rijk in plaats van de eilanden verantwoordelijk voor het stelsel.

Positie BES-eilanden

Het is belangrijk dat de BES-eilanden een gelijkwaardig deel van Nederland worden, betoogt Ceder (ChristenUnie). Hij is positief over het wetsvoorstel van Schouten omdat het bijdraagt aan het wegnemen van verschillen.

De zekerheid van betaalbare kinderopvang is onderdeel van de strijd voor gelijkwaardigheid, zegt White (GroenLinks-PvdA). Het wetsvoorstel is een stap in de goede richting. Maar zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar?

Er is een verschil in bestaanszekerheid tussen Caribisch en Europees Nederland, stelt Van Oostenbruggen (NSC, mede namens D66) vast. Het beter organiseren van de kinderopvang kan helpen om dit te veranderen.

Met het programma BES(t) 4 kids zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet in de verbetering van de kinderopvang in Caribisch Nederland, zegt Schouten. Het wetsvoorstel is een volgende stap. In de Voorjaarnota is hiervoor 7 miljoen euro, oplopend tot 8 miljoen, beschikbaar gesteld.

Twijfels

Van Haasen (PVV) heeft bedenkingen bij het wetsvoorstel. Hij betwijfelt of de kwaliteit wel echt omhooggaat: de financiering gaat van het ene subsidiepotje naar het andere. Is het geen beter idee om één kinderopvangwet te maken voor zowel Caribisch als Europees Nederland?

Het wetsvoorstel over kinderopvang in Caribisch Nederland loopt vooruit op de plannen voor de financiering in Europees Nederland, zegt Schouten. De bekostiging wordt nu structureel geregeld.

Evaluatie

De wet wordt waarschijnlijk na vijf jaar geëvalueerd. Rajkowski (VVD) wil dat in die evaluatie ook de arbeidseis, de bekostiging en de vrije toetreding tot de markt voor nieuwe gastouders en nieuwe kinderopvangcentra worden meegenomen.

Op dit moment was het stellen van een arbeidseis nog niet mogelijk door de gebrekkige registratie, zegt Schouten. Maar ze wil dit punt en andere onderwerpen meenemen in de evaluatie.

De Kamer stemt op 23 april over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct