Wet integrale suïcidepreventie afgerond

14 mei 2024, initiatiefwetsvoorstel – De Kamer debatteert verder over een initiatiefwet die een structurele en actieve rol vraagt van de overheid bij het tegengaan en voorkomen van suïcide.

Veel mensen kennen iemand die niet meer in leven is door zelfdoding of een nabestaande van een suïcide. Deze wet is er voor al die mensen, voor mensen die worstelen met suïcidale gedachten en voor de mensen om hen heen, zegt Bikker (ChristenUnie) namens de indieners van de wet.

De initiatiefwet kent een brede groep indieners: ChristenUnie, GroenLinks-PvdA, CDA, SGP, SP, PvdD, BBB en NSC. Naast Bikker voert ook Westerveld (GroenLinks-PvdA) namens hen het woord. Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) spreekt als adviseur van de Kamer.

Wet

Waarom is deze wet nodig? Het suïcidepreventiebeleid, en dus ook de financiering ervan, is tot nu toe incidenteel en afhankelijk van politieke meerderheden. De indieners vinden structureel beleid nodig. Zij willen een permanente rol voor de overheid, met een wettelijke verankering van de plicht tot suïcidepreventie in de Wet publieke gezondheid. Daarnaast wordt hulplijn 113 Zelfmoordpreventie met de wet versterkt.

Gemeenten

Gemeenten krijgen een belangrijke rol in suïcidepreventie. De verschillen tussen gemeenten kunnen groot zijn. Daarom vinden de initiatiefnemers dat gemeenten maatwerk moeten bieden en van elkaar moeten leren.

Zijn gemeenten daar klaar voor, vragen Claassen (PVV) en Stoffer (SGP). Veel gemeenten wel, want zij hebben al beleid, antwoordt Bikker. De verwachting is dat de overige gemeenten over een jaar beleid hebben gemaakt, waarbij ze hulp kunnen krijgen van 113, het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Risicogroepen

Het preventiebeleid moet bijzondere aandacht hebben voor risicogroepen, zegt Westerveld. Daarbij denkt zij onder andere aan agrariërs, mannen van middelbare leeftijd, jonge moeders met een postpartum depressie en jonge vaders.

Slagt (GroenLinks-PvdA) wijst op trans personen, ook een groep met een verhoogd risico. Van Eijk (VVD) vraagt aandacht voor de mentale gezondheid van meisjes die onder druk staat. Boswijk (CDA) noemt preventie-initiatieven voor (oud-)militairen.

Ceder (ChristenUnie) vraagt naar de veiligheid van gebouwen, ter voorkoming van suïcide. Staatssecretaris Van Ooijen antwoordt dat het Bouwbesluit hier niet speciaal op gericht is en dat aanpassing te generieke regels zou geven.

Zorg

Voor mensen die worstelen met gedachten over zelfdoding is toegang tot zorg heel relevant, zegt Paulusma (D66. Zij wijst daarbij op de wachtlijsten in de ggz. Dat zijn de indieners met haar eens, maar die kunnen ze met deze wet niet zomaar oplossen.

De Kamer debatteerde eerder over het initiatiefwetsvoorstel op 9 april 2024. Het wetsvoorstel komt op een later moment in stemming.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct