Wet integrale suïcidepreventie, eerste termijn

9 april 2024, initiatiefwetsvoorstel – De Kamer debatteert over een initiatiefwet die een structurele en actieve rol vraagt van de overheid bij het tegengaan en voorkomen van suïcide.

De indieners van het wetsvoorstel willen het bestaande beleid op het gebied van suïcidepreventie vastleggen en zo het fundament voor het beleid verstevigen. De overheid krijgt de plicht tot suïcidepreventie, die wordt verankerd in de Wet publieke gezondheid.

De volgende Kamerleden hebben het wetsvoorstel ingediend:

 • Bikker (ChristenUnie)
 • Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • Krul (CDA)
 • Van Dijk (SGP)
 • Dobbe (SP)
 • Kostić (PvdD)
 • Van der Plas (BBB)
 • Joseph (NSC)

Belang

De Kamer is het eens over het belang van suïcidepreventie. Verschillende Kamerleden denken dat deze overheidstaak opnemen in de wet kan helpen.

Het beleid is tot nu toe te afhankelijk van initiatieven uit de Kamer en de continuïteit is onvoldoende geborgd, vindt Jansen (NSC). Zolang er geen wettelijke grondslag is voor zelfmoordpreventie als publieke taak, is het eenvoudig om te korten op budgetten of initiatieven te schrappen, voegt Claassen (PVV) toe.

Paulusma (D66) verwelkomt het wetsvoorstel omdat het niet invult wát het beleid moet zijn, maar wel stelt dát er beleid moet zijn. Dat kan volgens haar bijdragen aan het normaliseren van het gesprek over de dood, en er ook voor zorgen dat mensen met suïcidale gedachten op tijd hulp vragen.

Verantwoordelijkheid

De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk voor het beleid, onder meer voor een Landelijke Agenda Suïcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma.

Slagt (GroenLinks-PvdA) wil weten op welke manier andere ministeries dan het ministerie van VWS betrokken zijn bij het suïcidepreventiebeleid. Daarbij denkt ze bijvoorbeeld aan het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie.

Het wetsvoorstel geeft gemeenten een belangrijke rol. Gemeenten die nog geen eigen beleid voor suïcidepreventie hebben, moeten dat ontwikkelen. Ze mogen dat beleid zelf invullen.

Deze extra taak past goed bij de gemeenten, vindt Stoffer (SGP), maar komt ook met extra verantwoordelijkheden. Zijn gemeenten daar klaar voor en zijn er voldoende middelen? Hij vraagt specifiek aandacht voor studentensteden en agrarische gemeenten, omdat het aantal suïcides onder jonge mensen en boeren relatief hoog ligt.

Effectiviteit

Boswijk (CDA) begrijpt het doel van de wet: suïcide voorkomen en betere hulp en ondersteuning bieden. Hij wil wel van de indieners weten wat het wetsvoorstel in de praktijk precies kan veranderen.

We moeten voorkomen dat we met wet- en regelgeving suïcidepreventie onnodig ingewikkeld maken, waarschuwt Van Eijk (VVD). Zij stelt dat verwachtingen die met wetgeving worden gewekt, op een zorgvuldige manier moeten worden waargemaakt.

Ceder (ChristenUnie) wijst erop dat suïcidepreventiebeleid nog relatief nieuw is in Nederland. Daarom is hij benieuwd hoe het ministerie van VWS de effecten van het landelijke en lokale beleid bijhoudt.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel wordt op een later moment voortgezet met de reactie van de indieners op de inbreng van de Kamer.                                

Zie ook:

 • Het  overzicht van de laatste debatten in het kort
 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
 • Kijk debatten terug via Debat Direct