Voortijdig schoolverlaten is een groot maatschappelijk probleem. Jongeren zonder startkwalificatie zijn vaker werkloos, ontvangen vaker een uitkering, maken meer gebruik van zorg en worden vaker verdacht van een misdrijf. Maar voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar.

Gemeenten en onderwijsinstellingen werken al samen om jongeren tussen 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie te begeleiden. Tot nu toe gebeurt dat vaak op basis van convenanten, waarbij ook jeugdzorg en werkgevers worden betrokken. Die aanpak is succesvol, maar zorgt volgens minister Van Engelshoven niet voor een sluitend regionaal vangnet. Daarom kiest zij voor een wettelijke verankering.

Daling voortijdig schoolverlaten

Het aantal voortijdig schoolverlaters is sinds 2002 fors gedaald, van ongeveer 71.000 naar minder dan 25.000 per schooljaar. Het wetsvoorstel van minister Van Engelshoven past in het streven van de regering om dit verder terug te brengen naar 20.000 per jaar.

20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar is nog steeds erg veel, vindt El Yassini (VVD). Hij denkt dat een ambitieuzere doelstelling van 18.000 per jaar haalbaar is, bijvoorbeeld door ouders bij schoolverzuim vaker te korten op de kinderbijslag. Maar er moet volgens de minister nog veel gebeuren om de doelstelling van 20.000 te halen.

Leeftijdsgrens

Waarom is er een harde knip bij 23 jaar? Westerveld (GroenLinks) denkt dat ook 24- en 25-jarigen, soms met een handicap, begeleiding nodig kunnen hebben. Deze jongeren mogen niet buiten de boot vallen, vindt ook minister Van Engelshoven. Zij zijn op basis van de Participatiewet wel in beeld bij de gemeenten.

Suggesties en prioriteiten

Er is brede steun voor het wetsvoorstel van minister Van Engelshoven dat moet helpen om het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen. Gerichte ondersteuning van jongeren die in de knel komen, kan hen volgens Van Meenen (D66) helpen om op het goede pad te blijven. Wel doen veel woordvoerders voorstellen voor een effectieve en efficiënte aanpak.

  • Van den Hul (PvdA): zorg voor maatwerk door niet alleen te praten over maar ook met jongeren
  • Beertema (PVV): het heeft weinig zin om jongeren van boven de 18 die niet meer willen leren, terug in de schoolbanken te dwingen
  • Kuik (CDA): de maatschappelijke dienstplicht kan een rol spelen bij het halen van een startkwalificatie
  • Kwint (SP): onderneem eerder actie bij langdurig ziekteverzuim van leerlingen

De Kamer stemt 20 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist.