Moet de gaswinning in Groningen sneller omlaag?

14 september 2016, debat - Minister Kamp (Economische Zaken) wil de gaswinning in Groningen voor de komende vijf jaar vastleggen. Maar de meeste woordvoerders houden de mogelijkheid open om het productieplafond sneller te verlagen.

Lopende exportcontracten met andere landen en de leveringszekerheid maken dat de minister voor vijf jaar een productieplafond van 24 miljard kuub wil vaststellen. Maar de meeste woordvoerders willen niet uitsluiten dat de gasproductie de komende jaren verder omlaaggaat. Bijvoorbeeld als dit nodig is vanwege de veiligheid in Groningen. Ook zijn er vragen over Centrum Veilig Wonen (CVW): is de schadebeoordelaar wel onafhankelijk van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)? En doet de overheid eigenlijk genoeg om het cultureel erfgoed en de natuur te beschermen tegen (aardbevings)schade door gaswinning?

Kamp: productieplafond voor vijf jaar op 24 miljard kuub

De komende vijf jaar mag de NAM jaarlijks 24 miljard kuub gas winnen. In koudere jaren kan dit 6 miljard kuub meer zijn. Kamps gaswinningsbesluit krijgt steun van Bosman (VVD) en Jan Vos (PvdA). De laatste bepleit wel een jaarlijkse evaluatie, die de minister toezegt. Andere woordvoerders zien niets in het vastleggen van de gasproductie voor vijf jaar. Mulder (CDA) en Klever (PVV) willen de dalende lijn vasthouden. Daar sluit Smaling (SP) zich bij aan: the only way is down. Laat ruimte voor nieuwe inzichten, zegt Van Veldhoven (D66). Dik (ChristenUnie) en Van Tongeren (GroenLinks) betogen dat het klimaatneutraal maken van woningen helpt om de vraag te verminderen.

Onafhankelijke beoordeling schade

De veroorzaker van de aardbevingsschade mag zich niet bemoeien met het beoordelen van die schade. Is de invloed van concessiehouder NAM bij CVW te groot? De NAM traineert en frustreert, stelt Smaling. Volgens Wassenberg (PvdD) verharden de verhoudingen. Klever denkt dat het ruimer toepassen van de uitkoopregeling kan helpen. Vos wil de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een grotere rol geven. Dit doet Kamp onder meer door de NCG te laten adviseren over het schadeprotocol van CVW. Voor een echt onafhankelijk oordeel moet men naar de rechter, betoogt Van Tongeren. Zij pleit voor het voeren van proefprocessen en het vergoeden van juridische kosten aan mensen met aardbevingsschade.

Bescherming erfgoed en natuur

Gebeurt er voldoende om het cultureel erfgoed en de natuur te beschermen tegen de gevolgen van gaswinning? Van Veldhoven, Mulder en Dik vragen de minister om haast te maken met het erfgoedbeschermingsprogramma. Starre regelgeving mag er niet toe leiden dat kostbare monumenten verloren gaan, zegt Bosman. Ook Kamp ziet het belang van cultureel erfgoed voor de leefbaarheid. Met vragen en suggesties hierover kan men terecht bij een loket. Gaswinning is ook een gevaar voor het milieu en de biodiversiteit, stelt Wassenberg vast. Natuurgebieden hebben volgens hem te kampen met bodemdaling en verdroging. Maar volgens de minister is gaswinning geen grote bedreiging voor Natura 2000-gebieden.

De Kamer sprak eerder op 9 oktober 2014, 12 februari, 3 maart en 28 april 2015 en 26 januari en 16 juni 2016 over (de gevolgen van) de aardgaswinning in Groningen. Zij stemt op 15 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.