Hoe zit de wereld in elkaar? Waarom zijn mensen anders? Hoe gaan mensen met elkaar om? Kinderen denken na over dit soort levensbeschouwelijke vragen, betoogt Ypma, en willen er graag met elkaar over praten. Lessen godsdienstige en humanistische vorming voorzien volgens haar dan ook in een behoefte en dragen bij aan het ontwikkelen van een moreel kompas.

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs), die als adviseur van de Kamer deelneemt aan het debat, is geen voorstander van structurele overheidsfinanciering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Ouders die dit soort onderwijs willen voor hun kinderen, kunnen volgens hem ook elders terecht.

In de wet staat dat ouders scholen om godsdienstige of humanistische vorming voor hun kinderen kunnen vragen, zegt Vermue (PvdA). Maar dat betekent volgens Dekker niet dat de overheid die ook moet betalen.

Keuze ouders

Kinderen volgen alleen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs als de ouders daarmee instemmen. Voor Straus (VVD) en Van Dijk (SP) is dat reden om te twijfelen over het steunen van het initiatiefwetsvoorstel: leidt dit niet tot een verzuild aanbod?

Bruins (ChristenUnie) wijst erop dat kinderen ook in andere lessen leren over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. De nadruk zou moeten liggen op respect, zegt Bisschop (SGP).

Structurele financiering

Rechtszekerheid en continuïteit voor lesgevenden en ouders. Dat willen de indieners volgens Rog bereiken met hun wetsvoorstel over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

Op dit moment is er een subsidieplafond van 10 miljoen euro per jaar voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Prijs- en loonstijgingen leiden tot nu toe niet tot een hoger beschikbaar bedrag. Structurele financiering moet dit volgens de initiatiefnemers veranderen.

Hoe worden de extra kosten van het initiatiefwetsvoorstel gedekt?, vraagt Straus. Het is nog maar de vraag of de kosten stijgen, antwoordt Rog, omdat de leerlingenaantallen dalen. Verder is de volumegroei gemaximeerd op 2% per jaar, zodat de kosten de komende tien jaar maximaal 5 miljoen euro stijgen. Dit geld zal dan elders op de begroting gevonden moeten worden, stelt Dekker vast. Voor hem is dat een extra reden voor een negatief oordeel over het initiatiefwetsvoorstel.

Vakbekwaamheid

Hoe is de vakbekwaamheid van docenten godsdienstige en humanistische vorming gewaarborgd? Verschillende woordvoerders stellen daar vragen over. Voordewind wijst op de wettelijke eisen die worden gesteld aan de onderwijskundige competenties en de didactische vaardigheden.

De Kamer sprak eerder op 9 november over het initiatiefwetsvoorstel. Het debat gaat op een later moment verder met de tweede termijn van de Kamer.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.