De Nederlandse landbouw is toonaangevend in voedselproductie, innovatie en dierenwelzijn. Lodders (VVD) schetst de grote prestaties van de sector. Die prestaties ziet Geurts (CDA) ook, maar hij maakt zich zorgen over de toekomst van boeren en tuinders. Beperk de regelgeving en zorg ervoor dat zij een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, aldus de CDA'er. Ook Graus (PVV) pleit voor een "beter verdienmodel" voor boeren en tuinders. Maar Klaver (GroenLinks) en Thieme (PvdD) wijzen op de maatschappelijke en milieukosten van de intensieve landbouw. Dik (ChristenUnie) wil dat er op termijn een einde komt aan "de import van veevoersoja uit Verweggistan".

Het belang van duurzaamheid wordt gedeeld

Het kabinet moet van SP'er Van Gerven meer ambitie tonen om tot een duurzame veehouderij te komen. Alleen een duurzaam producerende agrofoodsector kan volgens Leenders (PvdA) de wereldwijde concurrentie op termijn aan: meer nadruk op kwaliteit. Nederland moet van een kwantitatieve landbouw naar een kwalitatieve duurzame voedselproductie, zegt ook Schouw (D66). Dijkgraaf (SGP) bepleit meer mogelijkheden om bedrijven die investeren in duurzaamheid, een eerlijke prijs voor hun producten te bieden.

Er is verschil van mening over het voedselbeleid

VVD'er De Liefde is geschrokken van een recent rapport van de WRR, waarin de raad pleit voor minder vlees- en zuivelconsumptie. Hij wil niet dat de overheid voorschrijft wat Nederlanders moeten eten. Thieme vindt het onbegrijpelijk dat wetenschap "blijkbaar niet telt voor de VVD". Als de keus aan de consument wordt gelaten, zegt Klaver, moeten wel alle kosten worden meegenomen in de productprijs, inclusief de veroorzaakte vervuiling. Leenders vraagt de staatssecretaris om een voedselvisie. Goed idee, vindt Thieme, mits daarin ook wordt ingegaan op vermindering van vlees- en zuivelconsumptie. Schouw pleit voor een helder keurmerk. En Dik presenteert een nota tegen voedselverspilling.

Dierenwelzijn blijft een punt van zorg

Lodders wil dat Europa meer doet aan dierenwelzijn, zodat een gelijk speelveld ontstaat en Nederlandse boeren niet langer op achterstand staan. Zij wil voorlopig prioriteit geven aan het handhaven van bestaande regels. Goed dat de staatssecretaris met Duitsland en Denemarken een top over dierenwelzijn wil organiseren om Europa met dierenwelzijn voorop te laten lopen, zegt Leenders. Maar Thieme wijst erop dat er nog steeds "gruwelijke praktijken" plaatsvinden in de veehouderij, in slachthuizen en bij diertransporten. Dierenwelzijn en hygiƫne kunnen volgens haar met de huidige werkwijze onmogelijk worden gehandhaafd. Het dierenwelzijnsstreven slaat door, vindt Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren). Hij zegt op te komen voor "boeren, tuinders, vissers en jagers".

Natuur bevordert de kwaliteit van leven

Klaver constateert een groeiende steun voor de ontwikkeling van natuurgebieden. Natuur moet in zijn visie niet worden gezien als een kostenpost, maar als een nuttige investering in de kwaliteit van de samenleving. Natuur is geen luxe en heeft bescherming nodig, zegt Ouwehand (PvdD). Zij bepleit een stikstofheffing en wijst op de gevaren van het intensieve gebruik van landbouwgif. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de natuur op zee: overbevissing en plastic soep bedreigen het zeeklimaat. De draagkracht van de ecosystemen moet centraal staan, aldus Ouwehand.

PvdA en D66 willen sterkere nationale parken

De twintig Nederlandse nationale parken moeten sterker op de kaart worden gezet, vinden Jacobi (PvdA) en Van Veldhoven (D66). Zij willen dat de parken voor het brede publiek en de buitenlandse toerist beter herkenbaar en toegankelijk worden. Is dit een motie van wantrouwen aan het adres van de provincies, die de parken nu beheren?, vragen Geurts en Dik. Nee, aan het beheer verandert niets, antwoordt Van Veldhoven. Het gaat er volgens haar om dat nationale parken een "sterk merk" worden.

Staatssecretaris Dijksma reageert op 30 oktober op de inbreng van de Kamer.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.