Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben de voorstellen van de verschillende klimaattafels doorgerekend. Er zijn nog grote onzekerheden, maar het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% terug te brengen ten opzichte van 1990 wordt waarschijnlijk niet gehaald.

In reactie op de doorrekening en om het politieke draagvlak te verbreden, zegt premier Rutte, heeft de regering onder andere de volgende aanvullende maatregelen aangekondigd:

  • een lastenverschuiving van burgers naar bedrijven
  • een verstandige CO2-heffing voor bedrijven
  • ondersteuning van de landbouwsector voor een extra CO2-reductie

Blij verrast, zo reageert Klaver (GroenLinks) op de maatregelen van het kabinet. Ook volgens Asscher (PvdA) is er reden tot optimisme. Marijnissen (SP) heeft echter grote twijfels: is het een verkiezingsstunt of bereiken we echt iets? Trap er niet in, zegt Wilders (PVV): het kabinet is bang om een pak slaag te krijgen van de kiezers.

Energierekening

Lage en middeninkomens dreigen op te draaien voor het klimaatbeleid, zo blijkt volgens Van Rooijen (50PLUS) uit de doorrekening van de planbureaus. Daarom is het volgens hem verstandig dat de regering de energierekening wil verlagen door lasten te verschuiven.

Het is goed dat de lage en middeninkomens worden ontzien, zegt Van der Staaij (SGP). Maar waar gaat de rekening dan heen? Hij hoopt niet dat dit het midden- en kleinbedrijf is.

Hoeveel gaat de energierekening nu precies omlaag? Marijnissen (SP) vraagt hierover duidelijkheid van minister Wiebes, maar hij kan die nog niet geven.

Het verlagen van de energierekening is belangrijk voor het draagvlak, zegt Dijkhoff (VVD). Segers (ChristenUnie) wil dat ook mensen met een kleine beurs het kunnen meemaken. Daarom zou de rekening volgens Klaver (GroenLinks) niet pas in 2020 maar al in 2019 omlaag moeten.

Minister Wiebes vindt het een sympathiek idee om de energiebelasting al in 2019 te verlagen, maar betwijfelt of de Belastingdienst dit kan uitvoeren. Hij belooft wel om staatssecretaris Snel (Financiën) ernaar te laten kijken.

CO2-heffing

Hoe gaat de CO2-heffing voor de industrie er precies uitzien? Het is belangrijk om die op een slimme manier in te vullen, zegt Dijkhoff (VVD), zodat we geen bedrijven de grens over jagen. Er mogen geen banen uit Nederland verdwijnen, zegt Buma (CDA), en het mag niet leiden tot extra CO2-uitstoot elders.

Gebruik een deel van de opbrengst van de CO2-heffing voor de huishoudens en om werkgelegenheid te behouden, suggereert Asscher (PvdA). De bedoeling van het kabinet is om het opgehaalde geld terug te sluizen naar de industrie, zegt minister Wiebes, en zo vergroening te stimuleren.

Hoge kosten?

Wilders (PVV) vergelijkt het klimaatakkoord met een woekerpolis: de regering probeert het aan de burgers te slijten, maar is niet eerlijk over de hoge kosten. Ook Kuzu (DENK) waarschuwt voor hoge uitgaven aan bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen en het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet.

De klimaatmaatregelen leiden tot astronomische maatschappelijke kosten, betoogt Baudet (FvD), terwijl het verband tussen CO2-uitstoot en klimaatverandering niet is aangetoond. Tot 2050 gaat het volgens hem naar schatting om 1.000 miljard euro. Alleen isolatie kost al tienduizenden euro's per woning, zo benadrukt hij.

Bangmakerij, zo typeert Jetten (D66) Baudets verhaal. De kosten van het klimaatbeleid zijn volgens hem juist lager dan eerder verwacht. En uitgaven leiden ook tot besparingen, bijvoorbeeld door lagere stookkosten.

Landbouw

De belastingbetaler draait op voor het opruimen van de shit die de veehouderij veroorzaakt, zo duidt Thieme (PvdD) de extra steun voor de landbouwsector. Zij vreest dat het geld vooral gaat naar mestfabrieken en potdichte stallen. Segers (ChristenUnie) ziet het anders: het zal bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw.

De Kamer stemt op 19 maart over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist