Is de woningmarkt gezond?

13 oktober 2016, begroting - Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) is tevreden over de toestand van de woningmarkt. Maar een deel van de oppositie is kritisch over zijn beleid.

De woningmarkt staat er beter voor dan aan het begin van de kabinetsperiode, stelt Blok vast. De lage rente heeft daarbij meegeholpen. Die maakte het makkelijker om de noodzakelijke maatregelen te nemen, gericht op:

 • terugbrengen van te hoge hypotheekschulden

 • ontmoedigen van scheefwonen

 • meer huurwoningen voor het middensegment

Koopwoningen en hypotheken

De minister reageert op voorstellen van de woordvoerders voor de koopmarkt.

 • Het idee van Bashir (SP) om geen hypotheekrente af te trekken boven €350.000 treft middeninkomens

 • De suggestie van onafhankelijk Kamerlid Van Vliet en Madlener (PVV) om het maximale hypotheekbedrag voor starters te verhogen vergroot de kans op restschulden

 • Snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het maximale leenbedrag, een vraag van Koolmees (D66), zorgt voor onzekerheid

 • Het probleem dat ouderen moeilijk een hypotheek kunnen afsluiten, waar Van der Linde (VVD) op wijst, lijkt niet zo groot

 • Bij het aanpassen van de leennormen van het Nibud, een vraag van Ronnes (CDA), moet de politiek zich terughoudend opstellen

 • In november volgt een reactie op de suggestie van Schouten (ChristenUnie) om leennormen afhankelijker te maken van het energielabel van een woning

 • Öztürk (GrKÖ) stelt dat de regering moet anticiperen op oververhitting van de woningmarkt, maar het is niet nodig om "noodmaatregelen" vast te leggen

Huurwoningen

Er zijn in sommige gebieden lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Schaf de verhuurderheffing af zodat woningbouwcorporaties meer betaalbare huurwoningen kunnen bouwen, betoogt Voortman (GroenLinks). Bashir en Madlener stellen dat verlaging van de verhuurderheffing ruimte geeft om de huren te verlagen.

Woningbouwcorporaties staan er financieel gezien goed voor, benadrukt Blok. Afschaffing van de verhuurderheffing is dan ook niet nodig. Bovendien zijn er al voldoende sociale huurwoningen. Het probleem is dat er veel mensen in wonen met een te hoog inkomen.

Komen er voldoende middeldure huurwoningen bij? Volgens de minister is het aantal gestegen, van 240.000 naar 460.000. Maar verschillende woordvoerders denken dat er meer kan gebeuren:

 • Ronnes: een actieplan kan de bouw aanjagen

 • Koolmees: spoor gemeenten aan om meer te bouwen

 • De Vries (PvdA): pensioenfondsen kunnen een grotere rol spelen

Duurzame woningen

Verlaag de verhuurderheffing voor woningbouwcorporaties die energiezuinig bouwen, zeggen Voortman en Schouten. Volgens de minister is dat niet nodig: er zijn al afspraken gemaakt met corporaties over het energiezuinig maken van huizen.

Geef geen huurtoeslag voor woningen met een te laag energielabel, suggereert onafhankelijk Kamerlid Houwers, zodat verhuurders een prikkel krijgen. Maar Blok vreest dat zo'n maatregel vooral de huurders treft.

Krimpregio's

Overheidsbeleid moet de problemen in krimpregio's verkleinen en niet nog groter maken, vindt De Vries. Daarom zou bij reorganisaties van rijksdiensten de werkgelegenheid in krimpregio's niet meer dan evenredig achteruit mogen gaan. De minister houdt rekening met deze wens van de Kamer.

De Kamer debatteerde eerder op 11 oktober over de begroting van Wonen en Rijksdienst. Zij stemt op 25 oktober over de ingediende moties en later dit jaar over de begroting.

Zie ook:

 • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven