Begroting OCW afgerond

18 januari 2024, begroting – De Kamer debatteert met minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Gräper (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de OCW-begroting.

In het debat komen onder andere het belang van leesvaardigheid, een gezonde schoolomgeving en kansengelijkheid aan bod.

Kansengelijkheid

Leerlingen die de meeste aandacht nodig hebben, worden vaak overgeslagen in beleid, meent Westerveld (GroenLinks-PvdA). Zij wil dat studenten in het praktijkonderwijs voortaan een reiskostenvergoeding krijgen. Soepboer (NSC) steunt dit voorstel.

Het komt steeds vaker voor dat studenten geen stagevergoeding krijgen, stelt Ergin (DENK). Net als Stultiens (GroenLinks-PvdA) pleit hij voor een wettelijke minimumstagevergoeding. Dijkgraaf is voorstander van stevige afspraken over stagevergoedingen. Het Rijk geeft volgens hem het goede voorbeeld: iedereen krijgt eenzelfde stagevergoeding.

Er moet een rem komen op de verengelsing van het onderwijs, vindt Hertzberger (NSC). Niet alleen een rem, maar ook een stuur is nodig, zegt minister Dijkgraaf, voor meer balans tussen het Nederlands- en Engelstalig onderwijsaanbod.

Leesvaardigheid

Een op de drie 15-jarigen is onvoldoende geletterd, stelt Beckerman (SP). Het bevorderen van de leesvaardigheid verdient daarom urgentie, benadrukt Paternotte (D66). Van der Hoeff (PVV) vraagt aandacht voor de leesvaardigheid van mbo-studenten. Niets is zo belangrijk als goede basisvaardigheden, onderstreept minister Paul. Via de herziening van het curriculum en het Masterplan basisvaardigheden speelt zij hierop in.

Het bevorderen van de ouderbetrokkenheid heeft een directe, positieve impact op de kwaliteit van het onderwijs, menen Krul (CDA) en Stoffer (SGP). Paul geeft aan dat ouders nadrukkelijk betrokken worden bij leesbevordering en leesplezier.

Veiligheid op school

De Kort (VVD) ziet dat het wapenbezit op scholen in drie jaar meer dan verviervoudigd is. Ceder (ChristenUnie) en Van Zanten (BBB) maken zich zorgen over de toename van antisemitische incidenten in het onderwijs.

Minister Paul benadrukt dat antisemitisme, racisme en discriminatie onacceptabel zijn. Daarom is er hulp voor leraren die dit op een veilige manier bespreekbaar willen maken.

Gezonde schoolomgeving

Pijpelink (GroenLinks-PvdA) vindt het een gemiste kans dat het budget voor schoolmaaltijden wordt weggehaald bij de subsidieregeling voor brede brugklassen. Omdat de schoolmaaltijden niet waren voorzien in de begroting, moest er helaas kritisch gekeken worden naar andere budgetten, legt minister Paul uit.

Een gezonde schoolomgeving heeft ook te maken met groene schoolpleinen, stelt Teunissen (PvdD), maar nog altijd is 60% van de schoolpleinen versteend. Paul gaat na welke stappen hierop gezet kunnen worden.

Cultuur en media

Het is belangrijk dat de pluriformiteit van de publieke omroepen gewaarborgd wordt, zegt Van der Velde (PVV). Martens (VVD) wil dat er meer transparantie komt over de kosten van tv- en radioprogramma's van de publieke omroep.

Transparantie is belangrijk, maar de onafhankelijkheid van het omroepbestel ook, vindt staatssecretaris Gräper. Daarom worden de kosten niet op programmaniveau maar op genreniveau verantwoord.

Het debat over de begroting begon op 16 januari met de inbreng van de woordvoerders. De Kamer stemt op 23 januari over de bij het debat ingediende moties. Over de begroting wordt op 15 februari gestemd.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct