Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bouchallikh c.s. over aanvullende maatregelen om in 2030 aan de aangescherpte WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit te voldoen (t.v.v. 30175-379)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Kauthar Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kiki Hagen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
Volt 3
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Omtzigt 1
BIJ1 1
Tegen
PVV 17
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst met EU-voorstellen

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022

Indiener M.M. Neefjes, EU-adviseur

Brief lid / fractie

Verzoek reactie minister op het opstappen van AOb uit de gesprekken over passend onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Brief regering

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het verslag van een schriftelijk overleg inzake de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

32545-179 Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

32545-176 Motie van het lid Grinwis c.s.

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32545-175 Motie van het lid Van Raan

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

32545-177 Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32545-178 Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Amendement

35519-9 Amendement van het lid Koerhuis 35519-9 over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Amendement

35519-7 Amendement van het lid Koerhuis 35519-7 over een zware voorhang bij de inwerkingtreding

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1893 Motie van de leden Omtzigt en Heinen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Amendement

35519-8 Amendement van het lid Koerhuis 35519-8 over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1890 Motie van het lid Eppink

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1891 Motie van het lid Eppink

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1892 Motie van het lid Eppink

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

21501-07-1894 Motie van de leden Inge van Dijk en Heinen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Amendement

35519-10 Amendement van het lid Koerhuis 35519-10 over een evaluatie na drie jaar

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Brief regering

Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief Algemene Rekenkamer

36200-VII-4 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Brief regering

Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een onverplichte tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met langdurige Post-COVID klachten

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

Het Blauwe Boekje 2022-2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief Algemene Rekenkamer

36200-IX-5 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën inclusief Nationale Schuld

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

Eenjarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - verzoek aan minister J&V toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing over Fiche: richtlijn ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen

Indiener A.M. Brood, griffier

Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2022, over de aanstelling van een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener M. Rutte, minister-president

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Minhas (VVD) voor toezending PvE HRN-concessie uiterlijk 3 oktober 2022 en inbreng feitelijke vragen over het PvE HRN-concessie op 6 oktober 2022

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Amendement

35519-11 Amendement van het lid Madlener 35519-11 over een grondslag voor maximering van parkeertarieven

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Ceder over praktische belemmeringen voor nieuwkomers bij het aangaan van werk (Kamerstuk 32824-341)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake VWS-monitor september 2022 (Kamerstuk 36200-XVI-4)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement

35519-12 Amendement van het lid Van Ginneken 35519-12 over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De stijging van het aantal korte vluchten van en naar Nederlandse luchthavens

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

22343-338 Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Rijkswaterstaat drukt damwanden door in Zwarte Water’

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Justitie Den Haag schrapt 53 zaken: Wietkwekers en drugsdealers ontlopen straf’

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

22343-343 Motie van het lid Hagen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De uitspraken inzake het indammen van de bevolkingsgroei

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

22343-340 Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

22343-342 Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Nederlandse kennis over Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

22343-339 Motie van het lid Van Esch

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

22343-341 Motie van het lid Haverkort c.s.

Indiener E.A. Haverkort, Tweede Kamerlid

Motie

22343-344 Motie van de leden Hagen en Sneller

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Brief Algemene Rekenkamer

36200-73 Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

Indiener A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Brief regering

Juridische consequenties/aansprakelijkheid verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Motie

23645-772 Motie van het lid De Hoop

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek om het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid te verplaatsen naar een moment na 17 oktober 2022

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De goedkope framing dat Groep van Haga nepnieuws zou verspreiden en over de poging om Kamerleden politieke instrumenten uit handen te willen nemen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

23645-773 Motie van het lid De Hoop

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

23645-771 Motie van de leden De Hoop en Van Ginneken

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De door Poetin aangekondigde gedeeltelijke mobilisatie en het Europees verbod op toeristenvisa voor Russen

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

23645-774 Motie van de leden Van Ginneken en Bouchallikh

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het realiseren van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid
Naar boven