Motie : Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Download

Indieners

  • Indiener
    S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

30420-410 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over Emancipatie

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

34843-111 Voortgang aanpak seksuele misdrijven

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

32140-194 Lijst van vragen en antwoorden over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-184)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

30420-393 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29628-1193 Tweede halfjaarbericht politie 2023

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28684-728 Ontwerpsubsidieregeling uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2023

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-1174 Eerste halfjaarbericht politie 2023

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

36200-VI-140 Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

36360-VI-9 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (Kamerstuk 36360-VI-1)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

27830-406 Ontwikkelingen munitiedomein

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Verslag van een commissiedebat

29628-1172 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 april 2023, over Politie

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-1160 Sterkteverdeling en capaciteit politie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

36261-3 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel”

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

36234-4 Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf over “Let’s talk about seksueel geweld”

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

25087-303 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 december 2022, over Doorstroomvennootschappen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

34843-65 Stand van zaken implementatie wetsvoorstel seksuele misdrijven

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

36234-3 Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Van der Werf over “Let’s talk about seksueel geweld”

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29398-1028 Stand van zaken verkeersveiligheid najaar 2022

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

30995-101 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29453-555 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Wonen op 29 september 2022, over belastingdruk bij woningcorporaties

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

29628-1127 Verzamelbrief politie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36175-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

36100-X-8 Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021 (Kamerstuk 36100-X-1)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

36100-24 Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2021 (Kamerstuk 36100-1)

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering

29628-1098 Eerste Halfjaarbericht 2022 Politie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34919-91 Stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Verslag van een commissiedebat

34843-55 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over seksueel geweld en kindermisbruik

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-56 Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-1078 Reactie op het amendement van het lid Van Nispen over een investering van 35 miljoen euro in de politie in plaats van in het toezicht op coronatoegangsbewijzen (Kamerstuk 36030-3)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31293-615 Het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs'

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

30196-787 Nationaal Isolatieprogramma

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-VI-136 Verslag van een schriftelijk overleg inzake hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid (aanvulling) (Kamerstuk 35925-VI-135)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-VI-135 Verslag van een schriftelijk overleg inzake hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35925-VI-132)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

29628-1073 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Politie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

35788-110 Lijst van vragen en antwoorden over de uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij over uitspreken dat het wenselijk is dat het CPB het coalitieakkoord doorrekent

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

29453-547 Afspraken met Aedes over verlaging verhuurderheffing n.a.v. de uitvoering van de motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen (Kamerstuk 35925-13)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-853 Voortgang betaalbare woningbouw

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

34843-52 Voortgang aanpak (online) seksueel geweld en zeden

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-1053 Halfjaarbericht politie

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

27926-360 Stand van zaken over de uitvoering van de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

29911-340 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

25087-286 Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

29628-1051 Verzamelbrief Politie naar aanleiding van toezeggingen Commissiedebat Politie 3 november 2021

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XV-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief regering

29911-338 Kabinetsreactie op het rapport van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en Europol inzake internationale cocaïnehandel

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3225 Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw (Kamerstuk 22112-3148)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

29628-1048 Stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de visie over het beleid voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29453-545 Stand van zaken uitvoering motie Hermans c.s. over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen (Kamerstuk 35925-13) - verlaging verhuurderheffing in combinatie met prestatieafspraken

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-X-17 Verslag van een schriftelijk overleg over Personeel/Materieel Defensie

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

35927-33 Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2022 van 1 november 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35927-32 Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

35925-138 Lijst van vragen en antwoorden over de nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35925-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

27830-347 Lijst van vragen en antwoorden over het Defensie Projectenoverzicht 2021

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een schriftelijk overleg

35668-47 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie (Kamerstuk 35668-46)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

29023-272 Hoge gasprijzen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35927-15 Drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

34843-50 Versterking aanpak seksuele misdrijven

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35925-VI-16 Structurele investering in veiligheid

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

26234-257 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF jaarvergadering op 13 en 14 oktober (o.a. Kamerstuk 26234-255)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

21501-20-1727 Geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35925-VIII-13 Salarissen in het primair onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

35925-121 Budgettaire uitkomsten APB

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

35927-16 Aanbieding nota van wijziging Belastingplan 2022

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

32847-818 Noties over het woonbeleid

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29911-329 Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-880 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Buitengewone Formele Energieraad 26 oktober 2021

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

35927-8 Toezeggingen n.a.v. vragen over belastingontwijking door Blackstone tijdens het vragenuur van 28 september 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00