Motie : Motie van het lid Kops over het vermelden van adressen door Airbnb

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Alexander Kops, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27926-309 Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15