Kamervragen

Zoekresultaten (121)

U zoekt op ‘negatieve rente’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over inflatie en de Wet toekomst pensioenen

bij de deelnemers en pensioengerechtigden terecht, omdat geen buffers meer opgebouwd hoeven te worden. In verwachting zullen (over)rendementen positief zijn, maar er zullen ook jaren van negatieve (over)rendementen zijn. In dat geval zullen pensioenaanspraken en lopende pensioenen ook sneller naar beneden aangepast worden. Verder kan voor de uitkeringsfase

2022D16491

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over de artikelen “Toezichthouder waarschuwt voor risico’s onverstandig beleggen” en “AFM vreest financiële problemen bij deel “doe-het-zelfbeleggers”

negatieve spaarrente 2021, Kamerstuk 32 013, nr. 251. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 4 In de brief benadruk ik nogmaals dat ik een negatieve spaarrente voor gewone spaarders zeer ongewenst vind. En dat ik het van groot belang vind dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die geen negatieve rente

2021D48383

Kamervragen

Antwoord op vragen Inge van Dijk over het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'

Denemarken waarbij de grens voor het doorberekenen van negatieve rente ligt op ongeveer € 13.400,–? Is een dergelijke constructie ook mogelijk in Nederland? Zo nee, waarom niet? Antwoord 7 In Denemarken rekenen veel banken een negatieve rente vanaf 13.400 euro. Er is in Denemarken, net als in Nederland, geen sprake van een wettelijk vastgestelde

2021D39028

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over schatkistbankieren door zorginstellingen

van zorg en niet worden gestraft voor het aanhouden van veilige buffers? 3 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de invloed van de negatieve rente op zorg- en onderwijsinstellingen (ingezonden 5 februari 2021). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 23 maart 2021) Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022,

2021D36751

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het artikel “Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten”

de vermogenstoets en daarmee in aanmerking te kunnen komen voor toeslagen. Vraag 8 Kun u nogmaals aangeven hoe u het nog te rechtvaardigen vindt dat spaarders in box 3 belasting betalen op basis van een fictief rendement, zelfs bij een negatieve rente over hun spaarsaldo, zoals beschreven onder «6. Fantasie in box 3, de vermogenstaks»? En hoe rechtvaardig

2021D35115

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'

onderzoeken met de Kamer worden gedeeld? Vraag 7 Hoe beoordeelt u de situatie in Denemarken waarbij de grens voor het doorberekenen van negatieve rente ligt op ongeveer € 13.400,–? Is een dergelijke constructie ook mogelijk in Nederland? Zo nee, waarom niet? Mededeling De schriftelijke vragen van het lid Van Dijk over negatieve rente (2021Z14466,

2021D33342

Kamervragen

Schatkistbankieren door zorginstellingen.

zijn aan banken en meer overhouden voor het verlenen van zorg? Deelt u de mening dat het ongewenst is dat zorginstellingen worden geconfronteerd met financiële risico’s zoals negatieve rente, zeker nu die met toegang tot schatkistbankieren weggenomen zouden kunnen worden? Vraag 4 Onder welke voorwaarden zouden zorginstellingen toegelaten kunnen worden

2021D32430

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’

het aankopen van schuldpapier door de ECB een drukkend effect op de rente voor huishoudens, bedrijven en overheden. De beleidsrente heeft vooral een impact op de korte rentes en de aankopen van schuldpapier drukken de rentes over een langere horizon (tot aan 30 jaar vooruit). Dit maakt het per saldo goedkoper voor huishoudens, bedrijven en overheden

2021D31895

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘DNB: Amerikaanse BigTech vormt gevaar voor Europese financiële stabiliteit’

het tariefverschil tussen in- en uitleenrentes, op peil te houden. Door de lage rente is het voor banken lastig om die daling volledig door te rekenen in hun depositotarieven, omdat deze dan negatief zouden worden. Vooral banken die sterk afhankelijk zijn van hun rentemarge zullen dit voelen in hun winsten. Die banken zullen dan mogelijk op zoek gaan

2021D31274

Kamervragen

Het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'

Het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'. Zijn er onderzoeken bekend naar deze (gemiddelde kosten) en zo ja, kunnen deze onderzoeken met de Kamer worden gedeeld? Vraag 7 Hoe beoordeelt u de situatie in Denemarken waarbij de grens voor het doorberekenen van negatieve rente ligt op ongeveer € 13.400,–? Is een dergelijke

2021D30867

Kamervragen

Het artikel 'Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten'

5. Toeslagen blijven verbazen»? Kunt u verklaren waarom dit zo is? Heeft u een idee of en hoeveel mensen hier in praktijk gebruik van maken? Vraag 8 Kun u nogmaals aangeven hoe u het nog te rechtvaardigen vindt dat spaarders in box 3 belasting betalen op basis van een fictief rendement, zelfs bij een negatieve rente over hun spaarsaldo, zoals beschreven

2021D30807

Kamervragen

Het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’

het lid Heinen (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel» (ingezonden 12 juli 2021). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel: «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel»?1 Vraag 2 Deelt u de analyse dat het streven naar hogere inflatie tot gevolg heeft dat rentes langer negatief gehouden zullen worden

2021D28905

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eppink naar aanleiding van het bericht uit het Financieele Dagblad over de winstgevendheid van banken in het klimaat van lage rentes

kleven. Hierbij valt te denken aan de kosten van het integreren van systemen, of het samenvoegen van activiteiten. Ook 3 Zie voetnoot 1. 4 Zie in dit kader ook een recent rapport van de European Systemic Risk Board (ESRB) over de effecten en oorzaken van de lage rente. 5 Beantwoording schriftelijke vragen Van Dijk over negatieve rente (mei 2021). 6 Zie

2021D25808

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Romke de Jong en Kat over de Tozo

ondernemersrisico kan worden aangemerkt. Ik acht het daarom goed uitlegbaar dat alleen in de Tozo een lagere, niet marktconforme rente wordt gehanteerd. Vraag 5 In hoeverre bent u van mening dat een rentepercentage van 8% disproportioneel is in een markt waarin rentepercentages onder de 0 duiken? Antwoord 5 Negatieve rentepercentages komen op de markt

2021D24464

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’

tegen een negatieve rente. Het zou, gegeven de mogelijkheden voor de gewone spaarder en de nadelen van een verbod, niet proportioneel zijn. Dat neemt niet weg dat ik een negatieve rente voor gewone spaarders zeer ongewenst vind, en het van groot belang vind dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die geen negatieve

2021D20428

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten

in te voeren op het aantrekken van gelden tegen een negatieve rente. Het zou, gegeven de uitingen van banken en de nadelen van een verbod, ook niet proportioneel zijn. Dat neemt niet weg dat ik een negatieve rente voor gewone spaarders zeer ongewenst vind, en het van groot belang vind dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren

2021D20425

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eppink over negatieve spaarrente

goed voorstellen. Op dit moment rekenen Nederlandse banken als gezegd geen negatieve rente aan gewone spaarders. Zoals ik eerder heb laten weten in een brief aan uw Kamer, vind ik een negatieve rente voor gewone spaarders zeer ongewenst. Ik vind het van groot belang dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die

2021D20429

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over negatieve rentes voor particulieren

geval gelijk blijft. Een negatieve rente staat daarmee op gespannen voet. Op dit moment rekenen banken over het algemeen aan een klein deel van hun klantbestand een (licht) negatieve rente. Het lagerenteklimaat heeft tegelijkertijd ook positieve effecten. Zo hoeft er bijvoorbeeld minder rente over nieuwe leningen betaald te worden. 11 DNB Jaarverslag,

2021D20426

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eppink over negatieve spaarrente

Vraag 5 Bent u niet bang dat Nederlanders massaal hun geld over de grens gaan brengen als de negatieve rente zich doorzet op lagere hoofdsommen? Vraag 6 Kunt u aangeven of de betaalde negatieve rente aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting? Vraag 7 Realiseert u zich dat de kunstmatig langdurig lage rente spaarders noopt tot het nemen

2021D19833

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’. Vraag 9 Bent u bereid om uw brief van 5 december 2019 over negatieve rente en mogelijk verbod op negatieve rente2 te actualiseren naar aanleiding van de ontwikkelingen op dit gebied in de afgelopen jaren? Zo nee,

2021D18307

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Alkaya over het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten

Uitstel beantwoording vragen van het lid Alkaya over het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten. Ik streef er naar om de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2

2021D18304

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over negatieve rentes voor particulieren.

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over negatieve rentes voor particulieren.. Mededeling De schriftelijke vragen van de leden Nijboer, Alkaya en Van Dijk aan de Minister van Financiën over negatieve rentes voor particulieren (2021Z06255, ingezonden op 16 april; 2021Z06615, ingezonden op 21 april; 2021Z06889, ingezonden op 23 april) kunnen

2021D18301

Kamervragen

Negatieve spaarrente

Nederlanders massaal hun geld over de grens gaan brengen als de negatieve rente zich doorzet op lagere hoofdsommen? Vraag 6 Kunt u aangeven of de betaalde negatieve rente aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting? Vraag 7 Realiseert u zich dat de kunstmatig langdurig lage rente spaarders noopt tot het nemen van hogere beleggingsrisico’s?

2021D16214

Kamervragen

Het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’

Het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’. Zo nee, waarom niet? Vraag 10 Bent u bereid om De Nederlandsche Bank (DNB) te vragen de analyse die door DNB gemaakt is over de renteomgeving en gevolgen daarvan voor banken in 2019 te actualiseren? Vraag 11 Hoe staat u, gezien de recente ontwikkelingen, op dit moment

2021D15288

Kamervragen

Het bericht dat banken negatieve rente voor kleinere spaarders niet uitsluiten.

belast wordt met negatieve rente? Kunt u met een plan komen om het spaargeld van mensen tot 100.000 euro veilig te stellen voor negatieve rentes? Vraag 5 Bent u nog steeds van mening dat een wettelijk verbod niet nodig is, terwijl de grote commerciële banken negatieve rentes voor kleine spaarders niet meer uitsluiten?2 Vraag 6 Deelt u de mening dat

2021D14722

Naar boven