Lijst van vragen : Lijst van vragen over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30420-386 Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

28345-271 Motie van het lid Mutluer c.s. over prioriteit geven aan een integrale aanpak femicide

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-161 Motie van de leden Westerveld en Mutluer over het opnemen van meetbare indicatoren en streefcijfers van emancipatiebeleid in volgende OCW-begrotingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-159 Motie van de leden Werner en Westerveld over emancipatie van mensen met een handicap opnemen in de monitoring van de effecten van emancipatiebeleid

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36100-VIII-22 Gewijzigde motie van het lid Wassenberg c.s. over indicatoren op het gebied van emancipatie jaarlijks meenemen in het OCW-jaarverslag (t.v.v. 36100-VIII-20)

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-V-27 Motie van het lid Sjoerdsma over middelen voor lhbti- en vrouwenrechten in het Mensenrechtenfonds

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-131 Motie van de leden Bergkamp en Van den Hul over onderzoek naar niet medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge interseksekinderen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatiebeleid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Femicide (CD 27/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Emancipatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30