Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11)

Download