Bijgewerkte tekst : Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 19 januari 2023)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Wetsvoorstellen regering

36588 Wijziging van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies in verband met actualisering van enkele bepalingen ten behoeve van een betere aansluiting op de gewenste en gangbare praktijk, alsook enkele wijzigingen van ondergeschikte aard en herstel van wetstechnische gebreken in andere wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Wijziging van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en enkele andere wetten op het terrein van EZK 20..)

Indiener D.S. Beljaarts, minister van Economische Zaken

Schriftelijke vragen

Gokverslavingen door illegale gokreclames en de negatieve rol die illegale gokbedrijven hierin spelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Wetsvoorstellen regering

36587-(R2197) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het schrappen van de geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen regering

36586 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafvordering in verband met het vervangen van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten en het invoeren van diverse maatregelen die zijn gericht op een betere aanpak van rijden onder invloed (Wet verbetering aanpak rijden onder invloed)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen regering

36585 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de Alcoholmeter als controlemiddel om toezicht te houden op de naleving van een alcoholverbod (Alcoholmeter)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen regering

36584 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Wetsvoorstellen regering

36582 Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

33578-119 Stand van zaken Co-Med

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen (Kamerstuk 32620-292)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen regering

36583 Wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33529-1241 Staat van Groningen 2024

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen regering

36579 Wijzigingen van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerking te verstevigen en enkele andere wijzigingen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS II.a)

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

36560-VI-15 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over de NSOC versneld afbouwen en de daarvoor reeds gereserveerde middelen per 2025 verdelen over de deelnemende organisaties

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Wetsvoorstellen regering

36578 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Wetsvoorstellen regering

36581 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de invoering van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen besluiten met betrekking tot de luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven en van de Wet luchtvaart in verband met de vantoepassingverklaring van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op besluiten met betrekking tot de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis en militaire luchthavens en in verband met het corrigeren van een verwijzing

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen regering

36577 Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen en van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen, houdende aanpassingen in de hersteloperatie toeslagen van bepaalde termijnen, van de peildatum voor brede ondersteuning voor gedupeerden in het buitenland en van de nabestaandenregeling (Wet aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen)

Indiener A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

31497-487 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over de Samen naar School-klassen in het vo verder stimuleren door knelpunten weg te nemen (t.v.v. 31497-478)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27879-103 Gewijzigde motie van het lid Thijssen over breder onderzoek naar mogelijk marktfalen in verschillende sectoren (t.v.v. 27879-98)

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Brief regering

29240-150 Appreciatie van twee moties van het lid Eerdmans ingediend tijdens het Tweeminutendebat Veiligheid op scholen van 12 juni 2024

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36516-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Motie

29697-147 Motie van het lid Chakor over het versneld uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport "Elke regio telt!" en het opstellen van een concreet plan daarvoor

Indiener G. Chakor, Tweede Kamerlid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het sluiten van de nachtspoedhulp van het Evidensia dierenziekenhuis in Den Haag

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen regering

36571 Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzake het ronselen van volmachtstemmen (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 12 juni 2024

Indiener M.E. Esmeijer, griffier