Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om reactie op viertal moties

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-1081 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16) (Kamerstukken 26643-32761-1024)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31066-1299 Stand van zaken uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingsbeleid FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen (Kamerstuk 31066-1280)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-1280 Verslag van een schriftelijk overleg over de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen (o.a. Kamerstuk 29362-327)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-1065 Verslag van een schriftelijk overleg over de bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen (Kamerstuk 26643-1031) en reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2023, over het bericht ‘Pas op met deze visumaanvraag’, waarschuwt het algoritme van het ministerie’ (Nrc.nl, 23 april 2023)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

26643-1062 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Opruimen vervuilde data

Indiener P.J. Valstar, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-1059 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Opruimen Vervuilde data van 15 juni j2023, over de vraag of de opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) aangepast moet worden of dat die verder geëxpliciteerd kan worden

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

27859-175 Ontwikkelingen burgerservicenummer

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-1055 Agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake de stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)(Kamerstuk 26643-1024)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

31066-1255 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2023, over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - Schriftelijk overleg over bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister en staatssecretaris Defensie - verzoek informatie mbt rapportage uitvoerig moties opruimen vervuilde data en opzetten algoritmeregister

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-VIII-224 Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren (Kamerstuk 36200-VIII-197)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31066-1231 Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

26643-1026 Rapportage van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16) door het ministerie van Defensie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

26643-1031 Bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35510-122 Reactie op verzoek commissie over de opdrachtformulering voor het onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de moties Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-1024 Stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35510-120 Reactie op verzoek commissie over de opdrachtformulering onafhankelijk onderzoek uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren (Kamerstuk 36200-viii-197)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-971 Derde voortgangsrapportage over de uitvoering motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-970 Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-967 Verslag van een schriftelijk overleg over de conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (Kamerstuk 26643-938)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

36200-VIII-197 Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

36200-VIII-196 Planningsoverzicht OCW 2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

26643-949 Eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (Kamerstuk 26643-938)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

26643-938 Conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-931 Uitstel toezending derde voortgangsrapportage over de uitvoering motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30950-319 Reactie op Amnesty standpunt ‘Discriminerende risicoprofielen’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (Kamerstuk 35510-102)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

26643-926 Bevindingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

26643-920 Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31066-1116 Informeren FSV-geregistreerden en tijdlijn

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

26643-903 Uitstel toezending rapportage resultaten inventarisatie gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen, verwerkingen in processen en systemen

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35510-102 Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-895 Rapportage uitvoering motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16) door het ministerie van Justitie en Veiligheid

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

36100-VII-8 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds (Kamerstuk 36100-VII)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

26643-889 Eindconclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Brief regering

19637-2904 Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 mei 2022, over het bericht ‘IND maakte zich schuldig aan etnisch profileren’

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1066 Lijst van vragen en antwoorden over de PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-992)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1051 Lijst van vragen en antwoorden over handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

36100-VII-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Kamerstuk 36100-VII-1)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

36100-VI-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (Kamerstuk 36100-VI-1)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een notaoverleg

29279-717 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

26643-856 Reactie op de motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-855 Tweede voortgangsrapportage over de uitvoering motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

29279-708 Kabinetsreactie op het rapport van de Venetiëcommissie 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

30950-286 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Discriminatie, racisme en mensenrechten

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

30950-285 Lijst van vragen en antwoorden over de stukken die zijn geagendeerd voor het commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten op 24 februari 2022 (o.a. Kamerstuk 30950-283)

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

26643-812 Plannen van aanpak en planningen uitvoering moties van de leden Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30950-281 Juridisch toetsingskader etnisch profileren

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

31066-930 Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om aanwezig te zijn bij het commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst op 9 december 2021

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-923 Openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-920 Toezending kwartaalrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen, derde kwartaal 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie

Aan voorzitter cie DiZa - Informatie m.b.t. een tweetal door de commissie Binnenlandse Zaken overgedragen brieven

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3221 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Brief regering

31066-911 Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

26643-790 Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd en Klaver over opzetten van een algoritmeregister

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-773 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

30950-250 Voortgang aanpak discriminatie en racisme

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31066-852 Update stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-826 Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst (Kamerstuk 28362-41) en plan van aanpak Herstellen, Verbeteren en Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Brief regering

31066-816 Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35510-81 Stand van zaken moties en toezeggingen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

26643-751 Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31066-802 Informatie over registratie van de mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd stonden

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

35510-54 Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31066-804 Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35510-49 Reactie op moties inzake kinderopvangtoeslag

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31066-807 Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Fraudeopsporing door de Belastingdienst.

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Opruimen vervuilde data

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30