Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Pensioenonderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36067-192 Planningsbrief Wet toekomst pensioenen juni 2023

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Motie

36067-150 Motie van het lid Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36067-139 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-161 Motie van de leden Stoffer en Ceder over de mogelijkheden van een Anw-hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht brengen van sociale partners

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-159 Motie van het lid Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk maken

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36067-119 Motie van het lid Smals over onderzoeken hoe het overgangsrecht voor partnerpensioenaanspraken gestroomlijnd kan worden

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie

36067-142 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over actie ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-126 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Nijboer over ervoor zorgen dat alle externe werknemers die via een aanbestede of uitbestede opdracht voor de overheid werken, pensioen opbouwen

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

36067-149 Motie van het lid Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp de vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het pensioenfonds afdoende is voor evenwichtige besluitvorming

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36067-140 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over een nieuwe regeling waardoor het voor mensen met zware beroepen ook na 2025 mogelijk is eerder met pensioen te gaan of minder dagen te werken

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-141 Motie van de leden Nijboer en Maatoug over verzekerden beter beschermen bij de doorverkoop van portefeuilles door verzekeraars

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-162 Motie van de leden Stoffer en Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de tweede als de derde pijler

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-128 Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk verplichten om aspirant-werknemers al voor indiensttreding te informeren over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

36067-163 Motie van het lid Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36067-158 Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36067-118 Motie van het lid Smals over gedurende de transitieperiode monitoren of pensioenfondsen een carve-out nodig hebben in verband met een evenwichtige belangenafweging

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie

36067-127 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

36067-148 Motie van de leden Palland en Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet toekomst pensioenen (36067) (re- en dupliek))

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30