Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M. Verhoev, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22452-85 Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31288-1013 Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over de stayrate en arbeidsmarktpositie van internationale afgestudeerden in Nederland

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1012 Motie van het lid Van der Woude over een aantal beheersingsinstrumenten zo spoedig mogelijk invoeren en een wettelijke grondslag geven

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1021 Motie van het lid Peters over zo spoedig mogelijk doorgaan met de Wet taal en toegankelijkheid en de onderliggende regelgeving

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1011 Motie van de leden De Hoop en Van der Graaf over voorstellen voor het in samenhang beoordelen van vraagstukken rondom internationalisering

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1020 Motie van het lid Peters over in beeld krijgen in hoeverre instellingen erin slagen om internationale studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt te behouden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1018 Motie van de leden Peters en Eerdmans over reageren op het voorstel van een onbeperkte numerus fixus

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1010 Motie van het lid Kwint c.s. over een grotere verantwoordelijkheid voor instellingen in het huisvesten van internationale studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1008 Motie van het lid Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1009 Motie van het lid Kwint c.s. over onderzoek naar de relatie tussen de bekostigingssystematiek van het Nederlandse hoger onderwijs en de steeds maar toenemende internationale studentenaantallen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1019 Motie van de leden Peters en Kwint over onderzoeken in hoeverre afgestudeerden van Engelstalige opleidingen voor hun werk het Engels en/of het Nederlands hanteren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-83 Motie van de leden Kwint en Van der Molen over het tot nader order stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-114 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over criteria voor een evenwichtige verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse studenten in het hoger onderwijs

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-76 Motie van het lid Van der Woude c.s. over een wetsvoorstel voor de beheersing van de instroom van internationale studenten

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-101 Motie van het lid Van Esch over in kaart brengen hoeveel stikstofdepositie de bouwvrijstelling heeft veroorzaakt

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

31288-978 Motie van de leden Van der Molen en Van der Woude over de wijze van toetsing van de taalkeuze expliciteren in het beoordelingskader van de NVAO

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-857 Motie van het lid Van der Molen over de communicatie van hogeronderwijsinstellingen buiten onderwijstijd primair in het Nederlands

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

22452-64 Motie van het lid Tielen over één aanmeldloket voor alle niet-Nederlandse studenten in het hoger onderwijs

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Internationalisering (AO d.d. 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:10

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de werving van internationale studenten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Internationalisering hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29