Brieven regering

Zoekresultaten (76.677)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Planning en voortgang algoritmeregister

Planning en voortgang algoritmeregister. Planning In de verzamelbrief ‘Algoritmen reguleren’ van 7 juli 2023 van de staatssecretaris van digitalisering (Kamerstuk 26 643, nr. 1056) aan uw Kamer is aangekondigd dat met departementen is afgesproken dat het...

2023D48608

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Frankrijk, Slowakije, Slovenië, Italië, Griekenland en Duitsland

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Frankrijk, Slowakije, Slovenië, Italië, Griekenland en Duitsland. Voorlopige Ik heb toegezegd om de voorlopige beoordeling van betaalverzoeken in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF)...

2023D48616

Brieven regering

Ontwerpbesluit Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg

Ontwerpbesluit Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg. Aanbieding Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn voornemen tot het publiceren van de Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg (hierna: de Regeling). De beoogde Regeling heeft...

2023D48610

Brieven regering

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) 2022

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) 2022. Hierbij bied ik u het jaarverslag 2022 aan van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). De Sdkb heeft tot taak om uitvoering te geven aan de Wet donorgegevens kunstmatige...

2023D48600

Brieven regering

Bekendmaking tabelcorrectiefactor, bedragen en percentages arbeidskorting, percentage eigenwoningforfait en forfaitaire rendementspercentages box 3 voor 2024

Bekendmaking tabelcorrectiefactor, bedragen en percentages arbeidskorting, percentage eigenwoningforfait en forfaitaire rendementspercentages box 3 voor 2024. Bekendmaking Jaarlijks wordt uw Kamer geïnformeerd over de hoogte van de tabelcorrectiefactor (TCF), de bedragen en percentages in de arbeidskorting, het...

2023D48603

Brieven regering

Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING  DATUM 30 OKTOBER 2023 ONS KENMERK 5060773 DIRECTIE BESTUURSONDERSTEUNING  DATUM 30 OKTOBER 2023 ONS KENMERK 5060773 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag...

2023D48594

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief van de advocaat van een Defensiemedewerker over “falend personeelsbeleid bij Defensie”

Reactie op verzoek commissie over een brief van de advocaat van een Defensiemedewerker over “falend personeelsbeleid bij Defensie”. Verzoek Op 26 oktober 2023 heeft u mij schriftelijk verzocht (Kamerstuk 2023Z16915/2023D44567) te reageren op een brief van...

2023D48597

Brieven regering

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen

Voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Dakloosheid en Beschermd Wonen. Iedereen in Nederland verdient een thuis. Juist zij die zich in een extra kwetsbare positie bevinden. Sommige mensen hebben naast een ondersteuningsbehoefte ook een urgente huisvestingsvraag. Mensen die ondersteuning...

2023D48591

Brieven regering

Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding

Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding. Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding Datum 11 december 2023 Betreft Meerjarenplannen digitale informatiehuishouding Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programma Open Overheid Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

2023D48584

Brieven regering

Monitoring tolk en vertaaldiensten

Monitoring tolk en vertaaldiensten. informatie uit contracten die vanaf april jl. zijn gestart. Ondanks dat dit enkel eerste inzichten biedt, toont het een geaggregeerd beeld over de vergoedingen die opdrachtnemers in deze contracten aan tolken betalen...

2023D48578

Brieven regering

Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluitvergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoegingmediation

Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluitvergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoegingmediation. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 19 OKTOBER 2023 ONS KENMERK 4982505 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN  DATUM 19 OKTOBER 2023...

2023D48574

Brieven regering

Plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport

Plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport. Aanbieding Een aanzienlijk deel van de goederen die dagelijks over de Nederlandse wegen worden vervoerd is geconditioneerd; dat wil zeggen gekoeld of verwarmd. Samen met de sector...

2023D48567

Brieven regering

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd. Ontwerpbesluit, Hierbij bied ik u het bovengenoemde ontwerpbesluit aan. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de...

2023D48558

Brieven regering

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij verzocht te reageren op de initiatiefnota ‘Toegang tot veilige...

2023D48508

Brieven regering

Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Datum 8 december 2023 Betreft Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid DG OBDR Directie DenB Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den...

2023D48510