Brieven regering

Zoekresultaten (2.842)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering. Aanstelling Op 16 november heb ik uw Kamer het Nationaal Convenant MKB-Financiering toegestuurd. Dit convenant verwoordt de ambities en oplossingsrichtingen van de sector om te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van...

2023D47779

Brieven regering

Informatieplan EZK 2024 - 2028

Informatieplan EZK 2024 - 2028. Informatieplan Hierbij bied ik uw kamer het Informatieplan 2024-2028 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan. Dit Informatieplan is opgesteld in het kader van het rijksbeleid aangaande digitale informatievoorziening...

2023D47763

Brieven regering

Fiche: Europees windpakket

Fiche: Europees windpakket. de oproep van de Commissie aan lidstaten om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit onder het Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen...

2023D47744

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling energiearmoede

Fiche: Aanbeveling energiearmoede. toegang tot hernieuwbare bronnen (6) beveelt de Commissie aan om ervoor te zorgen dat huishoudens met energiearmoede in staat worden gesteld om deel te nemen aan de energietransitie door deze huishoudens toegang te...

2023D47747

Brieven regering

Nationaal Plan Energiesysteem

Nationaal Plan Energiesysteem. Aanbieding Hierbij bied ik u namens het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) aan. Met het NPE formuleert het kabinet een langetermijnvisie op het energiesysteem en maakt het kabinet richtinggevende keuzes die de...

2023D47696

Brieven regering

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening. zowel de wijziging die nu voor beroep bij de rechter ligt als de ontwerpwijziging van het NFP waarmee - kort gezegd - de frequentieruimte in de 3,5 GHz-band waarvan Inmarsat nu...

2023D47384

Brieven regering

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen. IMG Op 6 oktober jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de fysieke schadeafhandeling voortvloeiend uit de kabinetsreactie op het rapport van...

2023D47375

Brieven regering

Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe. Benoeming In ‘Nij begun, op weg naar erkenning, herstel en perspectief’, kondigt het kabinet een breed welvaartsoffensief aan in Groningen en Noord-Drenthe. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een...

2023D47272

Brieven regering

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023)

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023). hierbij vier onderzoeken op grond van een melding en één onderzoek op basis van nieuwe feiten en omstandigheden. In deze rapportageperiode is er tevens één onderzoek afgerond dat...

2023D47221

Brieven regering

Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen

Ecorys-onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen. 27 838 Detailhandel Nr. 29 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november 2023 Zoals aangekondigd in mijn...

2023D47112

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023. het nationale valorisatiebeleid zal verwezen worden naar drie speerpunten: (1) het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor R&D en innovatie, (2) strategische keuzes bij de...

2023D47068

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023

Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3834 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D46862

Brieven regering

Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian

Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian. naast een forse CO2 reductie ook positieve bijdragen op het gebied van de leefomgeving (onder andere stikstofuitstoot en zoetwatergebruik), aardgasgebruik en flexibilisering van het elektriciteitsnet. Met behulp van maatwerkafspraken kan...

2023D46818

Brieven regering

Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling

Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling. hierbij met name een tijdelijk effect, vooral direct na toekenning van de subsidie. Bij de R&D-samenwerkingsprojecten lijkt er een meer structurele toename te zijn in het aantal fte en S&O-uren, welke...

2023D46738

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over samen met de regio acties ondernemen voor de doorontwikkeling en schaalsprong van de mainport (Kamerstuk 33009-127)

Uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over samen met de regio acties ondernemen voor de doorontwikkeling en schaalsprong van de mainport (Kamerstuk 33009-127). 33 009 Innovatiebeleid Nr. 136 Brief van de minister van...

2023D46757