Brieven regering

Zoekresultaten (2.352)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 261 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens

2022D32583

Brieven regering

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022. de onderwerpen waar ik de Kamer eerder in de Geannoteerde Agenda over informeerde, plus een aantal Any Other Business punten. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om de Kamer te informeren over de implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en de (ook tijdens de Raad

2022D32258

Brieven regering

Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland

Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland. een locatie met vleeskuikens in Minnertsga (Friesland), en drie bedrijven in Dalfsen (Overijssel), met vleeseenden (I), vleeskuikenouderdieren (II) en leghennen (III). Om alle besmette locaties is een beperkingszone ingesteld met maatregelen, conform staand beleid. Het totaal aantal

2022D32252

Brieven regering

Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)

Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2). 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 192 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juli 2022 In opdracht van het ministerie van

2022D31914

Brieven regering

Openstelling saneringsregeling visserij

Openstelling saneringsregeling visserij. het derde criterium heeft mijn voorganger zich ingezet om die voorwaarde van tafel te krijgen. Immers, als vissers een duurzamer en kleiner schip daarvoor in de plaats zouden willen nemen, of een ander schip in zijn bezit zouden verduurzamen, zou dat de doelstellingen van mijn visserijbeleid ten goede komen.

2022D31819

Brieven regering

Reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

Reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’. Reactie Naar aanleiding van het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig

2022D31647

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'

Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'. oorzaken die terug te voeren zijn op: de metingen, ontbrekende emissies, of de modellen. Mogelijk gaat het om een combinatie van deze oorzaken. Aangezien het onderzoek focust op deze drie mogelijke

2022D31605

Brieven regering

Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304

Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3470 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 In antwoord op het verzoek van 6 juli jl. om

2022D31459

Brieven regering

Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. . b) Impact assessment Commissie De Commissie is op basis van de evaluatie van Richtlijn 2009/128/EG tot de conclusie gekomen dat de lidstaten op uiteenlopende en ongelijke wijze de uitvoering, toepassing en handhaving hiervan ter hand hebben genomen. De Europese Rekenkamer constateerde

2022D31423

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over UNESCO-advies Waddenzee

Reactie op verzoek commissie over UNESCO-advies Waddenzee. 29 684 Waddenzeebeleid Nr. 229 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Op 22 juni jl. heeft u mij verzocht een reactie te geven op “Reactie briefing van de Waddenvereniging met betrekking tot

2022D31333

Brieven regering

Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

Stand van zaken stikstof en landelijk gebied. innovaties op het boerenerf. Het kabinet vindt innovatie op het boerenerf een belangrijk onderwerp waarop versnelling mogelijk en nodig is. Het programma Innovatie op het Boerenerf draagt hier aan bij door het stimuleren van kennisoverdracht naar de individuele landbouwpraktijk met focus op

2022D31288

Brieven regering

Stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn

Stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn. 33 037 Mestbeleid Nr. 448 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 In mijn brieven van 26 april 2022 en 5 juli 2022 heb ik de Tweede Kamer

2022D31374

Brieven regering

Regionaal intrekken van de ophokplicht voor vogels ingesteld i.v.m. risico vogelgriep

Regionaal intrekken van de ophokplicht voor vogels ingesteld i.v.m. risico vogelgriep. een locatie met 550 watervogels in Watergang, in de provincie Noord Holland. Om deze uitbraak is een beperkingszone met maatregelen ingesteld, conform staand beleid. De infectie is vermoedelijk afkomstig uit wilde vogels. Het totaal aantal besmettingen op

2022D31347

Brieven regering

CDM-advies gewaslijsten ten behoeve van de implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

CDM-advies gewaslijsten ten behoeve van de implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. 33 037 Mestbeleid Nr. 447 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 In het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33 037, nr. 431) (hierna:

2022D31358

Brieven regering

Geactualiseerd Nationaal Actieplan Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2022-2025)

Geactualiseerd Nationaal Actieplan Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2022-2025). 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 579 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

2022D31125

Naar boven