Brieven regering

Zoekresultaten (2.899)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

Voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij

Voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij. Voorgenomen In vervolg op mijn brieven van 4 november 20221, 14 juni 20232 en 11 december 20233 informeer ik de Kamer in verband met het wetgevingsoverleg op 4 maart 2024 over...

2024D07578

Brieven regering

Kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0

Kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0. Kabinetsreactie Hierbij ontvangt uw Kamer een reactie van het kabinet op de Agenda Natuurinclusief 2.0, die op 3 november 2023 aan uw Kamer is verzonden. In deze brief wordt aangegeven...

2024D07681

Brieven regering

Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening. Impact Parallel aan de triloogfase van de Europese Natuurherstelverordening (hierna: NHV) is gestart met het opstellen van een impact assessment (hierna: IA) in opdracht van het ministerie van LNV als extern onafhankelijk...

2024D07656

Brieven regering

Eindverslag verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

Eindverslag verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet. Eindverslag Naar aanleiding van het advies van de heer Remkes van oktober 2022 heb ik een verkenning naar alternatieven voor de huidige omgevingswaarden in de wet...

2024D07636

Brieven regering

Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten

Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten. Beleidsreactie Met deze brief informeer ik u, conform mijn toezegging uit de Verzamelbrief Natuur1, over hoe ik en de provincies opvolging geven aan de aanbevelingen uit de...

2024D07676

Brieven regering

Gecombineerde opgave 2024, ecoregeling en GLB-tarieven

Gecombineerde opgave 2024, ecoregeling en GLB-tarieven. de in het NSP beoogde resultaten. Ecoregeling 2024 Op basis van aanvullende informatie over de teeltpraktijk van vezelgewassen is de waarde voor de eco-activiteit ‘vezelgewas’ in de twee regio’s herberekend...

2024D07353

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. 21501-08 Milieuraad Nr. 934 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2024 Op 26 februari heeft uw Kamer...

2024D07151

Brieven regering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. het duurzaam voorkomen van soorten. Het consortium geeft echter aan, dat de huidige natuurmonitoring versterkt moet worden om in de toekomst goed over de voortgang...

2024D07219

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-08 Milieuraad Nr. 933 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27...

2024D06861

Brieven regering

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'. een ruimtelijke kalibratiemethode om de berekende ammoniakconcentraties te corrigeren naar de metingen. Deze nieuwe methode zal worden toegepast op zowel de huidige kaarten als die uit het verleden. Deze kunnen dan...

2024D06742

Brieven regering

Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

Rapport Verkenning en strategisch advies HCU. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 285 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met deze...

2024D06738

Brieven regering

Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

Appreciatie ex ante evaluatie NPLG. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 682 Nationale Omgevingsvisie 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF Aan de Voorzitter...

2024D06693

Brieven regering

Ontwikkelingen mestmarkt

Ontwikkelingen mestmarkt. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 152 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2024 Er zijn grote zorgen...

2024D06655

Brieven regering

Blauwtong: stand van zaken februari 2024

Blauwtong: stand van zaken februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 669 Dierziekte blauwtong Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D06537

Brieven regering