Brief regering : Medezeggenschap in de publieke sector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-1000 Motie van de leden Van Meenen en Van der Laan over landelijke richtlijnen voor de medezeggenschap op het gebied van scholing, ondersteuning en communicatie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-999 Motie van het lid Westerveld over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij crisisbesluitvorming

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34251-98 Motie van de leden Westerveld en De Hoop over landelijke richtlijnen voor vergoedingen voor medezeggenschapsleden uit het studentenondersteuningsfonds

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34251-97 Motie van de leden De Hoop en Westerveld over in gesprek gaan over het niet benutten van de mogelijkheid van eenmalige vrijstelling van collegegeld bij zitting in medezeggenschapsraden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35240-8 Motie van het lid Palland over onderzoek naar de toepassing van werkerscoöperaties

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35240-5 Motie van het lid Renkema over het stimuleren van inhoudelijke affiniteit en ervaring binnen de raad van toezicht

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

35240-7 Motie van het lid Palland c.s. over het delen van aanvullende vormen van medezeggenschap

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-43 Motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht (34251-96)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25