Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Kamerstuk 35 300-VIII-212)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Min BVOM - Uitvoering moties inzake toereikendheid financiering en rapport McKinsey

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

27020-113 Motie van de leden Kwint en Rog over in hoeveel van de noodplannen docenten in het basisonderwijs wel extra geld krijgen, maar die in het VSO niet

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27020-112 Motie van het lid Westerveld c.s. over de maximaal 22 uur niet als onderwijstijd zien

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-192 Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35300-VIII-170 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over maatwerk voor kinderen met achterstanden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-169 Motie van het lid Van Meenen over blijvende beschikbaarheid van middelen die afstandsonderwijs mogelijk maken

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. Slob - wetsvoorstel inzake nieuwe scholen so beschikbaar bij behandeling evaluatie passend onderwijs in de Kamer

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

27923-403 Motie van het lid Van der Molen c.s. over een project als Sterk in je werk ook opzetten voor het onderwijs

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-348 Motie van de leden Westerveld en Kwint over officieel erkennen van Samen naar School-klassen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-340 Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over een passend onderwijsaanbod specifiek voor hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-341 Motie van het lid Rudmer Heerema over een sanctiebeleid voor scholen die nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

20454-154 Motie van het lid Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-86 Gewijzigde motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (t.v.v. 35300-VIII-58)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35050-32 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-222 Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VIII-226 Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-322 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mogelijkheid om onderwijs te volgen na het 21ste levensjaar

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-327 Motie van het lid Van Meenen over inclusief onderwijs voor ieder kind

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-197 Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29614-127 Motie van het lid Bisschop over onderzoek naar het toezicht op de openbare orde in het onderwijs

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

27923-324 Motie van de leden Westerveld en Kwint over uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. passend onderwijs en thuiszittersproblematiek

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

34950-VIII-10 Motie van het lid Van Meenen over het direct bekostigen van scholen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t onderzoeksrapport "School en vriendschappen" van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497, nr. 336)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:05

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00