Amendement : Gewijzigd amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 13 over eisen voor informatietechnologieproducten of -diensten

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
Volt 2
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
BBB 1
BIJ1 1
Gündogan 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Bijstandsbudgetten 2022 en 2023

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op verzoek commissie over het voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president (Kamerstuk 35925-III-32)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - afschrift vragen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

Samenhang initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts en kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

Stand van zaken samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente Kampen m.b.t. plaatsing statushouders

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022 (Kamerstuk 21501-33-967)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36205-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden over de Macro Economische Verkenning 2023

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

36213 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

36193 Verslag houden de een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Italië

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36207-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36208-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36206-5 36206 Verslag inzake Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

Maatregelen n.a.v. ontvluchting uit FPC De Pompestichting in Nijmegen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Politie van 7 juli 2022, over de aangescherpte licentie-eisen KNVB en handhaving stadionverboden

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief commissie

Brief van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over juridisch advies met betrekking tot glyfosaathoudende middelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

36200-VII-5 Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de leden van de Staten van Curaçao inzake belangrijke gespreksthema’s over Curaçao

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

Afschrift brief van het koninklijke besluit houdende de benoeming van de heer P. Adema tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener M. Rutte, minister-president

Brief regering

Landenbeleid Syrië

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36204-5 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een bijeenkomst

33845-47 Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) september 2022

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36176-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Van Campen (VVD) mbt CD gewasbeschermingsmiddelen op 5 oktober 2022

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Brief regering

Openbare-ordebeleid asiel

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief Presidium

Brief van het Presidium over het besluit tot onderzoek naar aanleiding van anonieme meldingen

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief regering

Moties en amendement gegevens FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-234)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

Rectificatie onjuistheid in reactie op bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is' van 5 september 2022 jl.

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

Vaststelling Structuurvisie A2 Deil - 's-Hertogenbosch-Vught

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Naar boven