Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250)

2020P00691

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

2020P00693

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

2020P00694

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

2020P00695

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

2020P00696

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

2020P00697

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

2020P00698

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Waterwet

2020P00699

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

2020P00701

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

2020P00700

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

2020P00702

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

2020P00703

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

2020P00704

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

2020P00705

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P00868

Stemmingsuitslagen

16 jan 2020

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken

2020P00562

Stemmingsuitslagen

19 dec 2019

Moties ingediend bij het debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

2019P21480

Stemmingsuitslagen

19 dec 2019

Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

2019P21481

Stemmingsuitslagen

19 dec 2019

Moties ingediend bij het interpellatiedebat over het onderzoeksrapport van CENTCOM over de luchtaanval op Hawija

2019P21482

Stemmingsuitslagen

19 dec 2019

Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

2019P21484

Stemmingsuitslagen

19 dec 2019

Moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

2019P21487

Stemmingsuitslagen

19 dec 2019

Moties ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

2019P21490

Kies periode

tot Toepassen