Uitgelicht : Water en bodem

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreekt op maandag 27 maart tussen 10.00 en 16.00 uur met de bewindspersonen van I&W (minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen) en met minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over hoe water en bodem het eerste uitgangspunt moeten worden voor het gebruik van de ruimte in Nederland.

Op de voorgrond een uitgedroogde bodem met gras omzoomd.

Volg live

Het debat is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en nota’s die op de agenda van dit notaoverleg staan.

Water en bodem sturend

Water en bodem zijn van grote invloed op ons dagelijks leven. We halen ons drinkwater uit de bodem en uit rivieren. De bodem biedt stevigheid, als fundament voor onze wegen en huizen. Is de bodem te nat of juist te droog? Dan merken we dat aan lagere opbrengsten, schade aan de natuur of in de supermarkt aan hogere prijzen. Elk stukje bodem en oppervlaktewater in ons land is in gebruik, soms voor vele doeleinden tegelijk.

Kwaliteit van het water

Maar inmiddels lopen we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. De kosten om schoon drinkwater te produceren worden hoger door verontreiniging. Het voortbestaan van planten- en diersoorten staat onder druk door verdroging van de natuur. De kwaliteit en beschikbaarheid van water en bodem hebben grote invloed op onze scheepvaart, landbouw, energievoorziening, industrie en natuur.

Ruimtelijke ordening

Daarom hebben de minister en staatssecretaris van I&W in november 2022 in een brief aan de Tweede Kamer uitgelegd hoe ze water en bodem sturend willen laten zijn in de ruimtelijke ordening. Zo kunnen we volgens hen in Nederland ook in de toekomst met een ander en grilliger klimaat blijven leven, wonen en werken.

Eindadvies beleidstafel wateroverlast

De deelnemers aan deze “beleidstafel” (ministerie van I&W, koepelorganisaties van decentrale overheden, Limburgse overheden en de Deltacommissaris) hebben het afgelopen jaar onderzocht hoe Nederland beter voorbereid kan worden op een periode van extreme neerslag. In haar eindadvies, met als titel ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wél’ doet de beleidstafel 21 concrete voorstellen om het beleid voor wateroverlast en hoogwater aan te passen.

Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond

Bodem speelt een belangrijke rol voor de productie van voedsel, als plaats om op te wonen en te leven en om regenwater vast te houden. Het ministerie van I&W, Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben afspraken gemaakt hoe zij intensief samenwerken in de periode 2023 t/m 2030 om de bodemkwaliteit in Nederland verder te verbeteren. In de bestuurlijke afspraken staat hoe die samenwerking er concreet uitziet, welke maatregelen genomen worden om de bodem- en grondwaterverontreiniging aan te pakken, hoe de opgedane kennis onderling gedeeld wordt en hoe het beschikbare budget verdeeld wordt.