Uitgelicht : Water

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 7 juni 2022 van 16.30 tot 21.15 uur over diverse onderwerpen op het gebied van water. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Hoogwater, wateroverlast en droogte

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met weersextremen in de vorm van extreme neerslag, maar ook lange(re) perioden van droogte en hitte. De extreme neerslag in juli 2021, maar ook de langdurige periodes van droogte hebben geleerd dat de watersystemen, ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing nog niet zijn berekend op een situatie van deze omvang. Daarom moet gewerkt worden aan een watersysteem dat zowel bij droogte als bij extreme neerslag goed functioneert. Daarvoor heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat met betrokken partijen (waaronder gemeenten en waterschappen) de ‘Beleidstafel wateroverlast en hoogwater’ opgericht. Deze Beleidstafel moet adviseren wat nodig is om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van een periode van extreme neerslag. Het eerste advies van de Beleidstafel staat op de agenda van dit commissiedebat.

Staat van Ons water 2021

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. De rapportage over 2021 staat op de agenda van dit debat.

Nationaal Waterprogramma 2022-2027

Om Nederland ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Dit NWP is een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie en beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid voor de komende vijf jaar. Ook de praktische uitvoering van die hoofdlijnen staan in dit NWP, onderverdeeld in de thema’s klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwaterverdeling (drinkwater) en droogte, waterkwaliteit, grondwater en scheepvaart. Bij de ontwikkeling van het NWP en de bijlagen zijn medeoverheden en maatschappelijke partijen in een vroeg stadium betrokken.

PFAS in de Westerschelde

In de Westerschelde zijn verhoogde concentraties PFAS vastgesteld. PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 4.700 door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Door emissies uit fabrieken zijn deze stoffen in de leefomgeving terecht gekomen. In opdracht van de provincie Zeeland is onderzoek gedaan hoe vaak volwassenen een portie van vis, garnalen, oesters, mosselen of lamsoor uit de Westerschelde kunnen eten zonder dat hierbij de gezondheidskundige grenswaarde voor de inname van PFAS wordt overschreden. Op basis van het rapport adviseert de GGD Zeeland om geen zelf-gevangen vis en zelf-gevangen garnalen te eten uit de Westerschelde.