Commissiedebat : Water

De vergadering is geweest

7 juni 2022
16:30 - 21:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie regelgeving legionellapreventie in leidingwater

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden' (Kamerstuk 27625-550)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De rapportage Drinkwaterkwaliteit 2020 en de beoordeling van de Bedrijfsverslagen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie inzake resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Programmatische Aanpak Grote Wateren: voortgang en kaders voor de derde tranche projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport ‘Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorkeursalternatief MIRT-verkenning Lob van Gennep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  21e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Legionellanorm in kader van Drinkwaterrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  De voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  De staat van Ons Water over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluaties wateroverlast Limburg door Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport RIVM inzake consumptie producten met PFAS uit de Westerschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de 21e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698-66)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over het Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen en van enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van water

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de initiatiefgroep Tweede Kustlijn inzake de samenhang tussen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over het Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-5)

  Te behandelen:

  Loading data