Uitgelicht : Water

Op maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur houdt de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een wetgevingsoverleg over water. Namens het kabinet is minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat bij deze vergadering aanwezig.

Waal Lent Nijmegen
In de Waal tussen Lent en Nijmegen wordt een nevengeul in de rivier gemaakt om bij hoogwater een betere waterafvoer te hebben.

Volg live

Het wetgevingsoverleg over water is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Deltaprogramma en deltafonds

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen en de kwaliteit van het drinkwater op peil te houden, zijn plannen gemaakt in het zogenaamde Deltaprogramma. De deltacommissaris brengt dit Deltaprogramma jaarlijks uit, en de minister van Infrastructuur en Waterstaat biedt het met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan. In het Deltaprogramma 2022 roept de deltacommissaris het kabinet bijvoorbeeld op om meer geld vrij te maken voor watermanagement, meer rekening te houden met klimaataadaptatie en watervraagstukken beter te betrekken ruimtelijke opgaven zoals woningbouw.

De plannen uit het Deltaprogramma zijn vaak kostbaar. Om ervoor te zorgen dat ook op lange termijn voldoende geld beschikbaar is om die plannen uit te voeren bestaat sinds 1 januari 2013 het Deltafonds. Dit fonds is een zelfstandig onderdeel van de rijksbegroting. De minister van Infrastructuur en Waterstaat beheert het fonds.

Hoogwater en overstromingen

De overstromingen in Limburg van afgelopen zomer zijn aanleiding om te kijken wat moet gebeuren om ook op andere plekken in Nederland beter voorbereid te zijn op de gevolgen van extreme neerslag die, naar verwachting, steeds vaker voor gaat komen. De betrokken overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid), de veiligheidsregio en de Deltacommissaris voeren daarvoor overleg aan de ‘beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater’. Samen moeten zij binnen een jaar adviezen geven die concreet uitvoerbaar zijn en waar de bestaande organisaties (waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeente e.a.) mee aan de slag kunnen.

Op 11 november 2021 heeft de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een rondetafelgesprek georganiseerd over de gevolgen van de overstromingen in Zuid-Nederland. Dit gesprek is hier terug te zien.

Noordzeeakkoord 2022-2027 en Nationaal Waterprogramma 2022-2027

In de Noordzee vinden een groot aantal activiteiten plaats die elkaar soms in de weg zitten. Zo wordt er gevist en vindt zandwinning plaats, moeten windmolenparken worden aangelegd, is er scheepvaart, en zijn er natuurbelangen. Om tussen die belangen een goede balans te vinden is het Noordzeeoverleg (NZO) gestart. In dit overleg spreken overheden en belangenorganisaties met elkaar over de toekomst van de Noordzee. Dit heeft in juni 2020 geleid tot het Noordzeeakkoord (NZA). Het NZA moet nu uitgevoerd worden en daarvoor is het overleg opnieuw van start gegaan. Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot nationale beleids- en beheerdoelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwater en waterverdeling, waterkwaliteit en natuur, scheepvaart, en de functies van de rijkswateren.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij het wetgevingsoverleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.