Bescherming tegen hoogwater

Palen van visnetten en fuiken in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk.
Palen van visnetten en fuiken in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk.

Waterkeringen als dijken, duinen en sluizen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit grote rivieren, meren en de zee. In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWB-2) werken Rijkswaterstaat en de waterschappen aan het versterken van afgekeurde waterkeringen. Dat doen ze in samenwerking met de omgeving en zo innovatief mogelijk. In Katwijk legden ze bijvoorbeeld een dijk in een duin aan, met daarin een ondergrondse parkeergarage.

Ruimte voor de Rivier

Als rivieren meer ruimte krijgen, kunnen overstromingen worden voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door dijken te verleggen of door nevengeulen te graven in de uiterwaarden van een rivier. Het programma Ruimte voor de Rivier werkt hier al sinds 2006 aan. De afgelopen maanden bleek dat de maatregelen succes hebben. Zo stroomde stijgend water uit de Waal voor het eerst de nevengeul bij Lent (Nijmegen) in. Of er ook een hoogwatergeul komt bij Varik-Heesselt, is nog onderwerp van discussie.

Waterkwaliteit

In het oppervlaktewater komen medicijnresten en plastic voor. Maar ook onderdelen van mest, zoals stikstof en fosfaat, kunnen het grond- en oppervlaktewater vervuilen. Het gebruik van mest is daarom nu al aan regels gebonden. Momenteel bekijkt het kabinet of het nodig is het mestbeleid verder aan te passen.

Afsluitdijk

In 2012 is het project Afsluitdijk van start gegaan, om de dijk te versterken en de waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee te verbeteren. Ook wordt er gedacht aan een bezoekerscentrum, voor bijvoorbeeld toeristen en handelsmissies die ons land bezoeken. Het kabinet en regionale overheden willen dat de dijk in 2022 energieneutraal is. De Afsluitdijk moet een internationaal icoon worden. Ontwerper Daan Roosegaarde is gevraagd om daaraan mee te helpen. Hij heeft hiervoor een ontwerp gemaakt met veel licht en interactie.

Kustbebouwing

Een ander onderwerp dat mogelijk aan de orde komt, is de bebouwing van de kust. Na de zomer hoopt minister Schultz een kustpact te presenteren, waarin natuurorganisaties en andere belanghebbenden verenigd zijn. Daardoor moet duidelijk worden wat er met de kust gebeurt en in hoeverre er nog strandhuisjes, hotels, ligplaatsen voor boten en andere nieuwe gebouwen kunnen komen.

Vergaderinformatie

Op donderdag 16 juni 2016 sprak de commissie voor Infrastructuur en Milieu over water. Namens het kabinet was minister Schultz van Haegen bij het overleg aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde links