Uitgelicht : Wadden

Het herstel van de natuur in de Waddenzee en de concessies voor de veerdiensten naar de Waddeneilanden staan centraal in het commissiedebat Wadden dat de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op woensdag 18 januari 2023 van 15.00 tot 18.00 voert. Vanuit het kabinet zijn minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof aanwezig.

Volg live

 

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Beleidskader 

Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland en ook uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. De Waddenzee staat sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst. Maar het gaat niet goed genoeg met de natuur in de Waddenzee.

Dat geldt niet alleen voor specifieke soorten en habitats die zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar ook voor andere belangrijke natuurwaarden die de Waddenzee tot een uniek ecologisch systeem maken. Hoewel men met activiteiten en beleidsprogramma’s aan herstel van de natuur werkt, blijft daadwerkelijk herstel uit.

Dit maakt het noodzakelijk om tot een integrale aanpak te komen die de druk op de natuur in zijn geheel vermindert. Daarvoor is nu een beleidskader natuur Waddenzee in ontwikkeling.
Dit beleidskader wordt het uitgangspunt voor toekomstige op te stellen Natura 2000-beheerplannen, en voor toetsing van vergunningaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming, de Waterwet en de Visserijwet.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma zal een bundeling bevatten van lopende en nog te starten projecten en programma’s die bijdragen aan het behalen van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee: een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. De ministers Harbers en Van der Wal verwachten dit programma begin 2023 definitief vast te stellen.

Waddenveren

In 2022 zijn de concessies voor de Friese veerdiensten naar de Waddeneilanden onderzocht. Die concessies zijn in 2014 ingegaan en hebben een looptijd van 15 jaar. Uit het tussentijdse onderzoek blijkt dat de vervoerders in de periode 2014–2020 adequaat invulling hebben gegeven aan de vervoerconcessies. Volgens de onderzoekers zijn de decentrale overheden en consumentenorganisaties over het algemeen tevreden, maar op sommige punten kritisch. De vaargeulproblematiek van de verbinding met Ameland heeft impact op de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft aangekondigd in overleg te gaan met de vervoerders over verbeteringen voor de tweede helft van de concessieperiode (2022-2029) en de Kamer daarover te informeren.