Uitgelicht : Rondetafelgesprek over gegevensbescherming

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 19 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur een rondetafelgesprek in het kader van het EU-rapporteurschap op het dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Oude zaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) geeft invulling, daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes. Alle lidstaten van de Europese Unie kennen sindsdien dezelfde privacywetgeving. Organisaties moesten hun systemen, processen en interne organisatie tijdig op deze nieuwe wetgeving inrichten. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de AVG. In de AVG is bepaald dat de Europese Commissie deze evalueert en toetst en daarover verslag uitbrengt, te beginnen met een eerste verslag na twee jaar toepassing en vervolgens om de vier jaar.  Op 24 juni 2020 heeft de Europese Commissie een evaluatieverslag gepubliceerd.

EU-rapporteur AVG

Bij de totstandkoming en zeker ook na de invoering van de AVG is in de Tweede Kamer regelmatig gedebatteerd over de wet. Door sommigen wordt deze als te stringent ervaren, anderen vinden de regels niet ver genoeg gaan.

Namens de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer is Kamerlid Tobias van Gent (VVD) aangesteld als EU-rapporteur op het dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Kamer benoemt rapporteurs die zich in een bepaald dossier verdiepen om de kennispositie van de betreffende commissie te verbeteren. Tobias van Gent wil zijn rapporteurschap gebruiken om de knelpunten van de AVG in Nederland in kaart te brengen.

In dit kader organiseert de vaste commissie voor Justitie en  Veiligheid een rondetafelgesprek met de toezichthouder, vertegenwoordigers uit de academische wereld en de advocatuur. Hoe kijken zij naar de AVG, welke knelpunten zien zij? Zijn zij van mening dat de knelpunten uit de AVG zelf volgen of uit de wijze waarop die in Nederland geïmplementeerd is?

Opzet rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek begint met een inleidende ronde waarin de nadruk zal liggen op de eerste, algemene ervaringen met de toepassing van de in mei 2018 in werking getreden AVG. Vervolgens komt een specifieke casus aan de orde betreffende knelpunten die zich in Nederland in de praktijk voordoen. In de derde, afsluitende ronde zal de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd worden naar zijn beoordeling van de stand van uitvoering van de AVG, ook in reactie op het besprokene in de eerste twee ronden.

Programma:

Blok 1: 10.00 – 10.45 uur

"Twee jaar toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming" (algemene beschouwing wetenschap en advocatuur)

  1. Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en privaatrecht, Radboud Universiteit
  2. Axel Arnbak, advocaat

Blok 2: 10.55 – 11.25 uur

"Impact AVG op gebruik medische dossiers/persoonsgegevens bij kankeronderzoek en regionale kankerzorg" (specifieke casus)

  1. Gerrit Meijer, hoogleraar Oncologische pathologie Universitair Medisch Centrum Utrecht
  2. Hans Nijman, hoogleraar Gynaecologische oncologie en immunologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Blok 3: 11.30-12.00 uur

Autoriteit Persoonsgegevens (perspectief van de toezichthouder)

  1. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens