Uitgelicht : Problemen met fundering huizen en gebouwen

Huizen en gebouwen in Nederland vertonen steeds vaker problemen met de fundering, door verschillende oorzaken. Op donderdag 26 oktober 2023 van 10.00 tot 13.30 uur vergadert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hierover. Namens het demissionaire kabinet is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de Jonge, aanwezig.

Uitgedroogde, deels opengescheurde bodem van een wateropvang in het midden met aan beide kanten uitgedroogd gras.
Door neerslagtekort droogt de bodem uit.

Volg live

Het overleg is in de Klompézaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u vanaf 10.00 uur live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Funderingsproblematiek – wat is het?

Door bodemdaling en het veranderende klimaat (onder andere langdurige droogte) kan schade optreden aan funderingen op houten palen of op een ondiep gemetselde fundering (fundering op staal). De problemen doen zich vooral, maar niet uitsluitend, voor bij huizen of gebouwen die gebouwd zijn in de periode voor 1970.

Funderingsproblemen komen zowel voor in het landelijk gebied als in steden.

Oorzaken

Er zijn vele oorzaken die tot schade aan de fundering kunnen leiden, zoals veroudering, verkeerde aanleg, bacteriële aantasting, lage grondwaterstand, bodemdaling of grootschalige ingrepen in de directe omgeving van een gebouw. In de praktijk zijn het vaak meerdere oorzaken tegelijk die tot schade leiden.

Zakkend grondwater

Tot voor enkele jaren terug was funderingsschade vooral een vraagstuk dat in West- en Noord-Nederland speelde, waarbij het vaak om houten paalaantasting en sterke bodemdaling ging in daarvoor gevoelige gebieden. Maar door zakkend grondwater, veroorzaakt door langdurig neerslagtekort, komen er steeds meer meldingen uit andere delen van Nederland. Ook in gebieden met andere soorten bodemgesteldheid, zoals bijvoorbeeld riviergebieden met veel kleihoudende gronden, blijken funderingproblemen voor te komen.

Aanpak kabinet

In een brief van 9 oktober 2023 informeert minister De Jonge de Tweede Kamer over de aanpak van funderingsschade op landelijk niveau. In de brief geeft de minister een toelichting op de volgende aspecten:

  • De omvang van het probleem;
  • De wijze waarop de rijksoverheid wil komen tot een meer samenhangende, integrale aanpak van funderingsschade;
  • De (landelijke) werking van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (een voorziening voor woningeigenaren met funderingsproblemen die bij hun eigen bank geen lening kunnen krijgen voor herstel) ;
  • Het ondersteunen van de lokale uitvoering via kennis en innovatie in de Nationale aanpak Funderingsproblematiek (NAF) en via het nationaal Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF).
  • In de brief wordt ook vermeld dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd is om een voorstel voor het nieuwe kabinet voor te bereiden over hoe het Rijk samen met alle betrokken partijen (medeoverheden, maatschappelijke partijen, marktpartijen en burgers) tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is. Het advies van het Rli zal uiterlijk 1 maart 2024 verschijnen.

Tweede Kamerleden hebben kennis opgedaan

Voorafgaand aan dit commissiedebat bereidden de Tweede Kamerleden zich onder andere voor door het organiseren van een rondetafelgesprek. Dit vond plaats op 25 mei 2023. De commissieleden gingen in gesprek met lokale bestuurders, vertegenwoordigers van speciaal op funderingsproblematiek gerichte organisaties en door de problematiek getroffen bewoners.

Terugkijken