Uitgelicht : Mensenrechten

De commissie voor Buitenlandse Zaken vergadert op maandag 4 oktober van 14.00 t/m 18.00 over mensenrechten. Namens het kabinet is minister Knapen van Buitenlandse Zaken aanwezig.

Volg live

Dit notaoverleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Bij deze stukken komt enkele dagen na de vergadering ook het woordelijk verslag te staan.

Mensenrechten

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Nederland vindt het belangrijkste in het mensenrechtenbeleid: vrijheid van meningsuiting, internetvrijheid en onafhankelijke journalistiek; vrijheid van religie en levensovertuiging; gelijke rechten voor vrouwen en meisjes; mensenrechtenverdedigers; wereldwijd gelijke rechten voor lhbti’ers; en het bevorderen van de internationale rechtsorde en de strijd tegen straffeloosheid. Bij dit notaoverleg komen de onderstaande onderwerpen aan de orde. 

Mensenrechtenrapportage 2020

Deze jaarlijkse rapportage gaat over de belangrijkste onderwerpen van het Nederlandse buitenlands mensenrechtenbeleid. Het jaar 2020 was door de uitbraak van de COVID-19 pandemie een uitzonderlijk en uitdagend jaar. De pandemie zette de bescherming van mensenrechten wereldwijd onder druk en vergrootte voor velen de risico’s in hun al kwetsbare bestaan. Zo werden religieuze minderheden aangewezen als veroorzakers van de verspreiding van het coronavirus; lhbti-personen werd toegang tot de gezondheidszorg ontzegd; er was sprake van een toename van huiselijk geweld tegen vrouwen tijdens perioden van lockdown; en de vrije en onafhankelijke media kregen te maken met internet-shutdowns en willekeurige arrestaties van journalisten.

Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures

Deze rapportage bevat samenvattingen van uitspraken en beslissingen van internationale mensenrechtenorganen (Verenigde Naties, Raad van Europa) die met Nederland te maken hebben.

Afgifte van noodvisa voor journalisten

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om het makkelijker te maken om noodvisa te verlenen aan journalisten en hun naasten die in levensbedreigende situaties verkeren, en hun tijdelijk onderdak te geven in Nederland.

Het kabinet zet zich in om mensenrechtenverdedigers en journalisten die gevaar lopen te helpen. Nederland kent verschillende procedures voor de afgifte van visa en verblijfsvergunningen voor mensen die al dan niet tijdelijk bescherming zoeken in Nederland. Wanneer een journalist in (acuut) gevaar verkeert en zich tot de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging wendt voor bescherming, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt wat de beste manier is om zo iemand te helpen.