Uitgelicht : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op maandag 22 januari 2024 van 10.00 tot 20.00 uur over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn demissionair minister Harbers en demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

spoorveiligheid

Volg live
 

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. 

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Het MIRT

MIRT is de afkorting voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dat programma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een overzicht van alle infrastructuurprojecten (spoor, wegen en waterwegen) waar sprake is van een ruimtelijke ingreep en waar de rijksoverheid direct financieel bij betrokken is. Ook projecten waarbij de rijksoverheid betrokken is als subsidieverlener aan gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen in het MIRT.

De MIRT-cyclus

Het MIRT kent een aantal stappen die leiden tot de besluiten over de investeringen in de infrastructuur:  

  • In het voorjaar gaan de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op werkbezoek bij alle MIRT-regio’s. Tijdens deze bezoeken worden wensen geïnventariseerd en procesafspraken gemaakt. De resultaten van deze overleggen komen in een brief die de bewindspersonen naar de Tweede Kamer sturen;  
  • Vóór het zomerreces houdt de commissie I en W een debat over het MIRT. Daarin bespreekt de commissie met de bewindspersonen o.a. de brief aan de Kamer en de voortgang van alle projecten; 
  • Op Prinsjesdag presenteren de bewindspersonen een actueel MIRT-overzicht;  
  • Na Prinsjesdag volgt overleg tussen de bewindspersonen van I en W, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en regionale bestuurders. Daar worden concrete investeringsafspraken gemaakt. 
  • Tenslotte volgt het notaoverleg MIRT, het overleg dat de commissie nu op 22 januari gaat voeren. Daarin bespreekt de commissie het MIRT-overzicht en de concrete investeringsafspraken voor de komende periode.

Nieuw overleg van de commissie

In oktober 2022 heeft de commissie besloten om ieder jaar in maart een nieuw overleg ‘strategische keuzes bereikbaarheid’ te organiseren. De commissie vraagt aan de bewindspersonen van I en W om vooraf een brief te sturen met daarin de visies, doelen, afwegingscriteria en de voorgenomen inzet voor de bestuurlijke overleggen met de regio’s, alsmede een terugblik op de realisatie van voorgaande strategische afspraken. Daarmee hoopt de commissie meer invloed uit te kunnen oefenen op de stap tussen het signaleren van bereikbaarheidsopgaven en de start van MIRT-onderzoeken voor specifieke projecten. Het tweede debat Strategische keuzes bereikbaarheid staat gepland op 28 maart 2024.