Uitgelicht : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport MIRT

Op maandag 28 november 2022 van 10.00 tot 20.00 uur debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Namens het kabinet zijn minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Volg live

 

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Het MIRT

MIRT is de afkorting voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een overzicht van alle infrastructuurprojecten waar sprake is van een ruimtelijke ingreep en waar de rijksoverheid direct financieel bij betrokken is. Ook projecten waarbij de rijksoverheid betrokken is als subsidieverlener aan gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen in het MIRT.

De MIRT-cyclus

Het MIRT kent een aantal fasen in het jaar die leiden tot de uiteindelijke besluiten over de investeringen in de infrastructuur.

  • In het voorjaar, tijdens de bestuurlijke overleggen leefomgeving (BOL) gaan de minister en staatssecretaris van IenW op werkbezoek bij alle MIRT-regio’s. Tijdens deze bezoeken worden wensen geïnventariseerd en procesafspraken gemaakt. De resultaten van deze overleggen sturen de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.
  • Na deze werkbezoeken en vóór het zomerreces vindt een Commissiedebat MIRT plaats met de Tweede Kamer. Daarin bespreekt de commissie o.a. de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen leefomgeving en de voortgang van alle projecten en programma’s.
  • Met Prinsjesdag presenteren de bewindspersonen een nieuw MIRT-overzicht.
  • Na Prinsjesdag volgens de bestuurlijke overleggen MIRT, waarin de bewindspersonen van IenW, samen met de minister van BZK weer in gesprek gaan met regionale bestuurders en concrete investeringsafspraken worden gemaakt.
  • Tenslotte volgt aan het eind van het jaar het notaoverleg MIRT, het overleg wat de commissie nu gaat voeren. Daarin bespreekt de commissie het MIRT-overzicht en de concrete investeringsafspraken voor de komende periode.

Nieuw overleg van de commissie

In oktober jl. heeft de commissie besloten ieder jaar in maart een nieuw overleg ‘strategische bereikbaarheidsopgaven’ te organiseren. De commissie vraagt aan de bewindspersonen van IenW om vooraf een brief te sturen met daarin de visies, doelen, afwegingscriteria en de voorgenomen inzet voor de bestuurlijke overleggen met de regio’s, alsmede een terugblik op de realisatie van voorgaande strategische afspraken. Daarmee hoopt de commissie meer invloed uit te kunnen oefenen op de stap tussen het signaleren van bereikbaarheidsopgaven (in onder meer de Integrale Mobiliteitsanalyse en Omgevingsagenda’s) en de start van MIRT-onderzoeken voor specifieke projecten. Het eerste commissiedebat ‘strategische bereikbaarheidsopgaven’ staat gepland voor 30 maart 2023.