Uitgelicht : Leefomgeving

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op woensdag 12 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00 uur over verschillende onderwerpen op het gebied van leefomgeving. Namens het kabinet is staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Leefomgeving

Twee keer per jaar spreekt de commissie met de staatssecretaris over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met de leefomgeving van mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidhinder, stankoverlast, luchtkwaliteit, vuurwerk en bodemverontreiniging. Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal van die onderwerpen.

Nationaal Milieuprogramma NMP

De staatssecretaris werkt aan een nieuw Nationaal Milieuprogramma (NMP) waarmee zij de leefomgeving gezonder, schoner en veiliger probeert te maken. Daarbij houdt zij rekening met de gevolgen van klimaatverandering, natuurherstel en de bouw van voldoende en betaalbare woningen. Voor dat NMP gaat zij in gesprek met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen, buurlanden en internationale organisaties. Hoe die gesprekken gaan plaatsvinden en waarover gesproken wordt, staat in een brief die op de agenda van dit debat staat.  

Luchtverontreiniging

Iedere Europese lidstaat mag jaarlijks een beperkte hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen uitstoten. Hoeveel precies, en om welke stoffen het gaat staat in de Europese NEC-richtlijn (Nationale Emissiereductie Commitments). Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt ieder jaar vast hoeveel van die stoffen door Nederland zijn uitgestoten en rapporteert daarover aan de Europese Commissie.

Verder moet iedere lidstaat een nationaal NEC-plan opstellen, waarin wordt aangegeven met welke maatregelen de uitstoot onder die NEC-plafonds uitkomen. Die plannen moeten ten minste eens in de vier jaar worden herzien; Nederland moet het plan op 1 april 2023 herzien hebben.

Vuurwerk

Afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om letsel en overlast van consumentenvuurwerk terug te dringen om zo bij te dragen aan een veilige jaarwisseling. In opdracht van het ministerie van IenW is een evaluatie uitgevoerd naar de effecten en werking van die maatregelen in de periode 2015-2021.

De onderzoekers van deze evaluatie bevelen aan om samen met betrokkenen een plan voor de komende vijf tot tien jaar te maken, zodat er duidelijkheid en rust gecreëerd wordt bij burgers en de vuurwerkbranche. Een dergelijk plan stelt ondernemers in staat zich tijdig voor te bereiden en zich aan te passen aan eventuele nieuwe wet- en regelgeving.

Fijnstof

Het RIVM heeft geprobeerd te onderzoeken wat de herkomst is van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio. Eén van de manieren van onderzoek is een berekening op basis van het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) van Tata Steel welke concentratie van metalen en andere stoffen je verwacht te vinden in de omgeving van het bedrijf. Die berekening kwam op (veel) lagere concentraties dan daadwerkelijk werd gemeten in het luchtmeetnet in de IJmond.

De provincie Noord-Holland wil graag dat het e-MJV een goede weergave is van de totale uitstoot van Tata Steel, zodat het ook gebruikt kan worden voor modellering. Met Tata Steel is daarom afgesproken dat zij het e-MJV gaat actualiseren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft als taak om erop toe te zien dat gegevens die Tata Steel in het e-MJV invoert volledig, consistent en geloofwaardig zijn.