Uitgelicht : Gewasbescherming

Op donderdag 31 oktober van 10.00 tot 13.00 uur vergadert de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor komen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

gewasbescherming

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Toekomst gewasbescherming

Het kabinet heeft in 2013 het plan ‘Gezonde groei, duurzame oogst’ gepresenteerd. Het plan moet er voor zorgen dat de gewasbescherming in 2023 voldoet aan internationale eisen voor verduurzaming. Deze eisen hebben vooral te maken met milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Telers en akkerbouwers moeten zo min mogelijk chemische middelen gebruiken. Dat kan door te kiezen voor gewassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen, en door plant- en zaaigoed te controleren op besmetting en aantasting. Daarnaast kunnen ook natuurlijke plaagbestrijders, zoals stroken met bloeiende kruiden of sluipwespen (in kassen), gewassen beschermen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst in een tussenevaluatie hoe de stand van zaken in 2018  was. Vanaf 2013 is de kwaliteit van het water verbeterd en zijn er minder resten van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel aangetroffen. Maar gewassen zijn nog steeds vatbaar voor ziekten en plagen. Het gebruik van chemische middelen door telers is niet afgenomen. Telers en de overheid hebben nog te weinig aandacht voor de risico’s van hun werknemers die met de middelen in aanraking komen. De doelen die het kabinet voor 2023 voor ogen had, zullen niet gehaald worden.

De minister van LNV heeft in april 2019 de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het Pakket van maatregelen gewasbescherming open teelten uitgebracht. In 2030  kunnen gewassen goed tegen een stootje en zijn teeltsystemen grotendeels zelfregulerend. Daarvoor wordt een zogenaamd uitvoeringsprogramma gemaakt. De maatregelen moeten er ook voor zorgen dat de doelen die voor 2023 in het plan ‘Gezonde groei, duurzame oogst’ waren gesteld, toch gehaald worden.

Omwonenden

Het is begrijpelijk dat mensen die in de buurt van landbouwgrond wonen waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, zich zorgen maken over hun gezondheid. Het is onder andere de bedoeling dat omwonenden en telers met elkaar in gesprek gaan en afspraken maken. Een afspraak kan zijn: het instellen van een plaatselijke spuitvrije zone, het anders inrichten van de akker, of het gebruik van technieken die verspreiding van de middelen tegengaan. De overheid zorgt voor begeleiding van de gesprekken.

Gebruik van middelen in en om het huis

Particulieren willen onkruid, ziekten of plagen in en om het huis bestrijden. Tegen onkruid of plantenziekten zijn gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar. De middelen die tegen bijvoorbeeld muizen, mieren en groene aanslag worden gebruikt, worden biociden genoemd.

Voor al deze middelen geldt dat het beter is om ze zo min mogelijk te gebruiken. Zowel het bedrijfsleven als de overheid gaan meer voorlichting geven over alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast moet het gebruik van niet-toegelaten middelen tegengaan worden. Veel consumenten weten bijvoorbeeld niet dat schoonmaakazijn en chloor niet gebruikt mogen worden tegen groene aanslag. Daarnaast is veelal niet bekend dat groene-aanslagreiniger verbrandingsverschijnselen bij de tong van katten kan veroorzaken.