Uitgelicht : Energie en klimaat

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op 10 juni van 10.00 tot 16.00 uur een notaoverleg over energie en klimaat. Hiervoor komt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Oude zaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken en/of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Europese klimaatwet

Als onderdeel van de Europese Green Deal publiceerde de Europese Commissie op 4 maart 2020 het voorstel voor een Europese klimaatwet. De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie moet in 2050 nul zijn. Ondanks de inspanningen voor het verminderen van de CO2-uitstoot moet Europa rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zet de Europese klimaatwet ook in op klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is het  aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Harde regenbuien bijvoorbeeld kunnen zorgen voor overstromingen en hittegolven voor uitdroging van de natuur. In de Europese klimaatwet staat dat landen plannen moeten maken om hiermee om te gaan.

Industriestrategie voor Europa

De industriestrategie van de Europese Commissie moet de Europese industrie helpen bij de overgang naar een duurzame en digitale economie. En tegelijkertijd de concurrentie van de Europese industrie wereldwijd versterken. Dit kan als de Europese landen meer samenwerken. Een succesvol project is de samenwerking van zeven landen bij de productie van batterijen voor elektrische auto’s. Op die manier kan de Europese Unie auto’s ook ontwikkelen die op waterstof rijden. Een andere mogelijkheid is samenwerking op het gebied van koolstofarme industrieën en grondstoffen is mogelijk.

Het kabinet steunt de integrale benadering van de industriestrategie om over te gaan naar een digitale, klimaatneutrale en circulaire economie. Maar het kabinet pleit wel voor een aanscherping van het Europese Emissiehandelssysteem ETS. Dit systeem regelt dat bedrijven die meer CO2 uitstoten dan afgesproken een prijs betalen. Die prijs stond de afgelopen tijd onder druk, ook door de maatregelen rondom het coronavirus en de onzekerheid op de markt.Regionale Energiestrategieën en corona

30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame energie, bijvoorbeeld met windmolens en zonnepanelen, opgewekt kan worden. Maar ook hoe wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het is belangrijk dat burgers en bedrijven betrokken zijn bij de energietransitie. Oorspronkelijk was 1 juni 2020 de inleverdatum van de energiestrategieën maar door de coronacrisis wordt dit nu 1 oktober 2020. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal op 1 februari 2021 met een analyse komen van alle plannen.

Taskforce Klimaatakkoord Industrie (TIKI)Om de industrie duurzamer te maken en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen is in oktober 2019 de Taskforce Klimaatakkoord Industrie (TIKI) ingesteld. Doel was te onderzoeken welke infrastructuur nodig is voor waterstof, CO2-afvang, elektriciteit, warmte- en stoomnetten. Op 13 mei verscheen het rapport Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Eén van de adviezen is om de komende tien jaar netwerken aan te leggen voor waterstof en CO2. Het huidige gasnet is te gebruiken als waterstof-netwerk en de lege gasvelden in de Noordzee kunnen goed dienen voor CO2-opslag. Daarnaast is het belangrijk het elektriciteitsnetwerk op een aantal plaatsen uit te breiden en te verzwaren.

Subsidie duurzame energie

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een subsidieregeling voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Organisaties kunnen subsidie ontvangen voor hun duurzaam opgewekte energie. Dit geldt bijvoorbeeld voor biomassa, geothermie (aardwarmte), wind- en zonne-energie. De realisatie van een deel van de projecten loopt nu door onvoorziene omstandigheden vertraging op. De coronacrisis zorgt voor een langere levertijd van materialen of een tekort aan arbeidskrachten. En in bepaalde gebieden is te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet. Daarom verleent minister Wiebes een jaar uitstel voor de uitvoering van de projecten.

In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie.