Uitgelicht : Commissiedebat over toeslagen

De commissie voor Financiën houdt op woensdag 22 februari 2023 van 13.00 tot 16.00 uur een commissiedebat over toeslagen met staatssecretaris Toeslagen en Douane Aukje de Vries.

Dit is een regulier terugkerend debat over de huidige stand van zaken en actualiteiten rondom de Dienst Toeslagen en de toekomst van het toeslagenstelsel. Dit debat gaat niet in op de afhandeling van de toeslagenaffaire zelf, waarvoor nog een plenair debat volgt.

Volg live

Het commissiedebat vindt plaats in de Suze Groenewegzaal in de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Aanpak afschaffen toeslagenstelsel 2030

De leden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) hebben de staatssecretaris Toeslagen en Douane van Financiën tijdens de behandeling van de Miljoenennota via een motie verzocht om voor 1 mei 2023 met een plan van aanpak te komen met concrete acties en uitvoerbare scenario’s om de toeslagen uiterlijk in 2030 afgeschaft te hebben (Kamerstuk 36200-87).

Herzien en hervormen

Met de brief Aanpak afschaffen toeslagenstelsel schetst staatssecretaris De Vries verschillende mogelijkheden waarmee het Kabinet de kinderopvangtoeslag fundamenteel wil herzien en de huurtoeslag wil hervormen. Deze veranderingen kunnen de complexiteit van de regelingen vereenvoudigen en hoge terugvorderingen bij burgers terugdringen.

In het geschetste plan van aanpak komen drie perspectieven naar voren:

  1. Burger: Vanuit het burgerperspectief wordt nader ingegaan op de begrijpelijkheid en de toegankelijkheid van het stelsel, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep die gebruikt maakt van de voorziening.
  2. Uitvoering: Het tweede perspectief gaat in op de uitvoering. Hierin zijn de eenvoud, de uitvoerbaarheid van de alternatieven en of/op welke termijn de alternatieven (met de bijbehorende wijzigingen) kunnen worden ingevoerd van belang.
  3. Rol overheid: Tot slot gaat het derde perspectief in op de rol van de overheid om op te komen voor het algemeen belang.

De eerstvolgende update volgt in het tweede kwartaal van 2023.

Evaluatie, uitvoering en dienstverlening Toeslagen

In recent onderzoek is de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en de uitvoering daarvan geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De conclusie is dat het toeslagenstelsel voor een grote groep toeslagontvangers goed werkt. Het terugbetalen van te veel ontvangen bedragen levert tegelijkertijd problemen op voor ongeveer 130 duizend huishoudens per jaar. Tevens concludeert het onderzoeksbureau dat de toeslagensystematiek voor een grote groep burgers niet begrijpelijk is en veel van de burger vraagt.

Stand van zaken Toeslagen

De staatssecretaris Toeslagen en Douane van Financiën geeft middels haar Stand van zaken Toeslagen-brief een blik op de huidige situatie en actualiteit rondom de Dienst Toeslagen en de toekomst van het toeslagenstelsel. Hierin wordt onder meer de Tweede uitzonderingsrapportage jaarplan Toeslagen 2022 behandeld, waaruit blijkt dat de afgehandelde bezwaren lager presteren (76,1%) dan de gestelde norm (90%). Dit is volgens de staatssecretaris te wijten aan de nieuwe gehanteerde werkwijze ‘burger centraal’ bij Toeslagen, waardoor behandel- en doorlooptijden per zaak zijn toegenomen. Daarbij wordt aangegeven dat er meer capaciteit nodig is om de continuïteit van het proces te waarborgen.