Uitgelicht : Circulaire economie

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voert op woensdag 2 december van 13.00 tot 17.00 uur een algemeen overleg over circulaire economie. Hiervoor komt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

Een vrachtwagen met grijparm rechts trekt een straatcontainer omhoog.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De regering wil zo’n economie in 2050 gerealiseerd hebben. Daar werkt zij aan samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden. In dit algemeen overleg staat een aantal onderwerpen op de agenda die allemaal moeten bijdragen aan het bereiken van die circulaire economie. Hieronder worden enkele van deze onderwerpen nader besproken.

Circulair textiel 

De textielindustrie is een van de vervuilendste industrieën ter wereld en de werkomstandigheden in de productielanden zijn vaak slecht. Door de groeiende vraag naar kleding stijgt het gebruik van land, water, energie en chemicaliën voor het maken van textiel steeds sneller en daarmee ook de uitstoot van het broeikasgas CO2. Omdat het hergebruik van kledingstukken en textiel afneemt groeit de afvalberg. De regering wil hier samen met de branchepartijen en bedrijven in de sector verandering in brengen. In 2050 moet het ontstaan van textielafval verleden tijd zijn. Kleding, textiel en vezels worden dan gemaakt voor langdurig gebruik en steeds hergebruikt. Alle textielproducten bevatten gerecycled materiaal. Ook zijn er goede arbeidsomstandigheden in de productielanden en zijn productieprocessen schoon. Met de sector zijn afspraken gemaakt om daar stap voor stap te komen.

Denim Deal

De op 29 oktober jl. gesloten Green Deal Circulaire Denim is zo’n stap naar een circulaire textielsector. Met de deelnemende merkeigenaren en winkeliers is afgesproken dat zij in de komende drie jaar drie miljoen spijkerstoffen kledingstukken maken waarin 20% gerecycled katoen uit oude kledingstukken is verwerkt. Daarnaast geldt voor alle denim kledingstukken dat daarin minimaal 5% aan gerecycled katoen uit afgedankte producten is verwerkt. De bedrijven hebben ook toegezegd om individueel ambitieuze doelen te zullen formulieren in routekaarten naar circulariteit. Omdat textiel geproduceerd wordt door een internationale keten van bedrijven zorgt de Denim Deal ervoor dat ook geïnvesteerd wordt in bedrijven in het buitenland in de overgang naar een circulaire economie.

Plastic Pact NL

De grootschalige verspreiding van plastics in het milieu is wereldwijd en nationaal een enorm probleem. In de strijd daartegen hebben 75 partijen uit overheid en bedrijfsleven op 21 februari 2019 het Plastic Pact NL gesloten. Er is afgesproken dat zij in 2025 alleen nog plastic producten en verpakkingen op de markt brengen die zo mogelijk geschikt zijn voor hergebruik, maar in elk geval voor de volle 100 procent gerecycled kunnen worden. Ook gebruiken de partijen 20 procent minder plastic -onder andere door meer hergebruik-, wordt minstens 70 procent van de eenmalig gebruikte producten en verpakkingen gerecycled, en bestaan de gemaakte producten gemiddeld per bedrijf voor zeker 35 procent uit gerecyclede plastics.

Nulmeting

Een voortgangscommissie (VGC) bestaande uit vertegenwoordigers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat toezien op het nakomen van de afspraken. Het RIVM heeft over 2017 en 2018 een nulmeting gedaan met cijfers die zijn aangeleverd door de partijen die plastic produceren en toepassen. Van een derde van de bedrijven zijn geen data ontvangen. De Stuurgroep van het Pact gaat met die laatste groep van bedrijven in gesprek en heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat bedrijven minder complexe gegevens hoeven aan te leveren en eerder weten welke gegevens zij moeten leveren. Het doel is dat bedrijven samen de mogelijkheden onderzoeken en benutten om sneller en breder stappen te zetten richting circulariteit dan op basis van de huidige wetgeving verplicht is.

Blikjes

Hoewel blikjes niet thuishoren in het milieu blijkt uit onderzoek dat zij steeds meer voorkomen in het zwerfafval. De regering heeft nu als doel gesteld dat er 70%-90% minder blikjes moeten voorkomen in het zwerfafval en dat van de verkochte blikjes 90% gerecycled wordt. De bedrijven die blikjes op de markt brengen moeten daarvoor zorgen. Blijkt in de loop van 2021 dat deze doelen niet worden gehaald, dan wordt er (alsnog) statiegeld op blikjes ingevoerd.

E-waste

Voor de inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA of e-waste) gold voor het jaar 2019 een wettelijke doelstelling van 65%. Die is niet gehaald. Een meerderheid van de producenten heeft nu de Stichting OPEN opgericht die door bundeling van krachten beter uitvoering zou moeten kunnen geven aan de producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Om het doel van 65% binnen twee jaar alsnog te kunnen halen wil OPEN komen tot een algemeen verbindende afvalovereenkomst voor alle AEEA in ons land. De beoordeling van de plannen van OPEN door Rijkswaterstaat heeft geleid tot een ontwerpbesluit dat vanaf 15 september 2020 zes weken ter inzage heeft gelegen. Mocht de algemeen verbindende afvalovereenkomst er niet komen dan zal opnieuw moeten worden bekeken hoe het doel alsnog kan worden gehaald.