Ongepland

Ongeplande debatten
Debat over het bericht dat de Minister-president geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35000-XIII, nr. 84) VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11) VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11) VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11) Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt Debat over de aanpak van bedreiging en stalking Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170) Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’ Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen Debat over het Midden-Oosten vredesproces Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Debat over de moord door een voormalig tbs-er Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde Debat over de forensische opsporing in Nederland Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel Debat over genitale verminking in Nederland VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09) Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken Debat over salafisme in Nederland Debat over de kansen van kweekvlees Dertigledendebat over minder geld voor scholen Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen Debat over versnelde bodemdaling in Nederland Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn Debat over de aanslag in Utrecht Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel Debat over de toeristische verhuur van woningen Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Debat over illegale bewoning van vakantieparken Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs Dertigledendebat over het breed moratorium schulden Debat over wildstroperij Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt Debat over paspoorthandel in Europa Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed Debat over geweld tegen leerkrachten Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing Dertigledendebat over fraude met mestvergisting Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd Debat over de marktwerking in de zorg Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs Debat over een mazelenuitbraak op Urk Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud Debat over de koopkracht van burgers Debat over huizen met gebreken Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen Debat over de acties van leraren Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen Debat over Chroom 6 Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen Debat over de problemen in de jeugd-ggz Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362) Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting) Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen Debat over een inclusieve arbeidsmarkt Debat over de afname van biodiversiteit Debat over huwelijksdwang Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting Debat over de toekomst van ons geldstelsel Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (34747) (voortzetting) Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464) Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan Debat over de begrotingsregels in de Eurozone Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Debat over de NVWA Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579) Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen