Plenair debat : Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

De vergadering is geweest

25 januari 2024
15:45 - 22:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezeggingen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Loading data
 2. 2

  Monitor stapeling eigen bijdragen

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over samenwerking en mededinging in de zorg (Kamerstuk 31765-790)

  Loading data
 5. 5

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2016-2022

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s. gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen (Kamerstuk 31765-807)

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen

  Loading data
 10. 10

  Tolken in de zorg

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

  Loading data
 13. 13

  Vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven'

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief post-COVID

  Loading data
 16. 16

  Medische hulp aan patiënten uit Gaza in Egypte

  Loading data
 17. 17

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 24 januari 2024

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ingetrokken

  Loading data