Plenair debat : Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) 1TK

De vergadering is geweest

24 januari 2024
11:00 - 18:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Loading data
 2. 2

  Monitor stapeling eigen bijdragen

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over samenwerking en mededinging in de zorg (Kamerstuk 31765-790)

  Loading data
 5. 5

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2016-2022

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s. gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen (Kamerstuk 31765-807)

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen

  Loading data
 10. 10

  Tolken in de zorg

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

  Loading data
 13. 13

  Vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven'

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief post-COVID

  Loading data
 16. 16

  Medische hulp aan patiënten uit Gaza in Egypte

  Loading data
 17. 17

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op rapport IGJ over de kwaliteit van het Wmo-toezicht in 2022

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over uitspraak rechtbank inzake besluit concentratie interventies bij patiëntenmet aangeboren hartafwijkingen

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid Westerveld c.s. over het vergoeden van spraakcomputers (Kamerstuk 24170-295)

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over het Rapport 'Technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven' (Kamerstuk 32620-289)

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van de gemeente Winterswijk, ingediend namens de gemeenten met een regionaal ziekenhuis

  Loading data