Te behandelen zaken

 1. 1

  Voortgang provinciale gebiedsprogramma's en eerste maatregelpakketten in het kader van het NPLG

  Loading data
 2. 2

  Voortgang aanpak piekbelasting en reactie op het bericht 'Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst'

  Loading data
 3. 3

  Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000-gebieden 2023

  Loading data
 4. 4

  Toepassing van emissiefactoren bij de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

  Loading data
 5. 5

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Loading data
 6. 6

  Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden

  Loading data
 7. 7

  Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking

  Loading data
 8. 8

  Terinzagelegging Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van de mestproductieplafonds voordat het plenaire debat over Landbouw en Natuurbeleid heeft plaatsgevonden

  Loading data
 10. 10

  Natuurcompensatie Voordelta

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Pierik, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2023, over het bericht ‘Sjaak van der Tak onthult geheim rond klappen boerendeal: Schuld op me genomen’

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek, gedaan tijdens het debat over het Landbouw- en Natuurbeleid van 21 december 2023, om een tijdlijn inzake de aanwijzing van de NV-gebieden

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek, gedaan tijdens het debat over het Landbouw- en Natuurbeleid van 21 december 2023, om een tijdlijn inzake de aanwijzing van de NV-gebieden

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data